Chi tiết - Sở Tư pháp

.

Thực hiện  Kế hoạch số 391/KH-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện Hướng Hóa về kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực đất đai và xử lý vi phạm hành chính năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành công tác theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực đất đai và xử lý vi phạm hành chính tại Ủy ban nhân dân các xã: Lìa, Xy, Hướng Linh, Thanh. Đoàn kiểm tra liên ngành do ông Lê Phước - Trưởng phòng Tư pháp huyện làm Trưởng đoàn, các thành viên tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành bao gồm đại diện lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị: Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện, Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nội vụ, Công an huyện.