Bồi thường nhà nước - Sở Tư pháp

Phối hợp xây dựng báo cáo Chính phủ về công tác bồi thường nhà nước năm 2023

Thực tiễn thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Tờ trình 1217/TTr-STP ngày 07/7/2023 V/v phối hợp xây dựng Báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Luật TNBTCNN và kết quả thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 về công tác bồi thường nhà nước năm 2023

Công văn 1849/STP-TTr ngày 14/10/2022 về việc phối hợp xây dựng báo cáo Chính phủ về công tác bồi thường nhà nước năm 2022

Công văn phối hợp về việc xây dựng báo cáo thực hiện Nghị quyết 134/2020/QH14 của QuốcHội Khoá XIV về công tác bồi thường nhà nước năm 2022

KẾT QUẢ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

Tỉnh Quảng Trị: Tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước, năm 2021

Công văn 1238/STP-TTR ngày 20/10/2021 về Phối hợp xây dựng báo cáo Chính phủ về công tác bồi thường nhà nước năm 2021

Triển khai công tác bồi thường Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Công văn 992/STP-TTr ngày 03/11/2020 về việc phối hợp xây dựng báo cáo Chính phủ về công tác bồi thường nhà nước năm 2020

1