Xây dựng, kiểm tra VPQPPL - Sở Tư pháp

Công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật tại Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị - thực trạng và giải pháp

.

Công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Quảng Trị năm 2022

.

Một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về ban hành văn bản quy định chi tiết của chính quyền địa phương

.

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật và quản lý, xử lý vi phạm hành chính năm 2022

.

Một số khó khăn, vướng mắc khi xác định thẩm quyền điều chỉnh bảng giá đất

.

Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2021

Những nội dung mới của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CHUYÊN SÂU VỀ LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế

1 2 »