Xây dựng, kiểm tra VPQPPL - Sở Tư pháp

CHÍNH PHỦ LẤY Ý KIẾN VÀO KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 101/2023/QH15 CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XV

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ

Quảng Trị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính

.

Nội dung, mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

.

Công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật tại Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị - thực trạng và giải pháp

.

Công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Quảng Trị năm 2022

.

Một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về ban hành văn bản quy định chi tiết của chính quyền địa phương

.

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật và quản lý, xử lý vi phạm hành chính năm 2022

.

Một số khó khăn, vướng mắc khi xác định thẩm quyền điều chỉnh bảng giá đất

.

Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2021

1 2 »