Hành chính tư pháp - Sở Tư pháp

Bộ Tư pháp ban hành biểu mẫu điện tử tương tác về đăng ký nuôi con nuôi trực tuyến.

Xóa án tích, các trường hợp xóa án tích và thủ tục xóa án tích

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/08/2023 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều...

Quyết định 57/QĐ-STP ngày 03/8/2023 về việc thu hồi, hủy bỏ Phiếu Lý lịch Tư pháp

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP, Thông tư số 01/2022/TT-BTP, Đề án 06 tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 39/QĐ-STP ngày 19/6/2023 về việc thu hồi, hủy bỏ phiếu LLTP

Quyết định số 39/QĐ-STP ngày 19/6/2023 về việc thu hồi, hủy bỏ phiếu LLTP

Công văn 1016/STP-HCTP&BTTP ngày 07/6/2023 V/v tham gia ý kiến về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

1 2 3 4 5 »