Hành chính tư pháp - Sở Tư pháp

Công văn số 2196/STP-HCTP&BTTP ngày 01/12/2022 V/v đề nghị báo cáo công tác hợp tác về pháp luật năm 2022.

.

Nâng cao hiệu quả công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

.

Tổng kết 6 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

.

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc đăng ký, quản lý hộ tịch

.

Công văn số 1920/STP-HCTP&BTTP ngày 26/10/2022 về việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi trong nước

.

Hội nghị tập huấn triển khai kiến thức pháp luật chuyên môn, nghiệp vụ mới về hộ tịch và hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thực hiện Kế hoạch số 1435/KH-STP ngày 01/8/2022 của Sở Tư pháp tập huấn, triển khai kiến thức pháp luật chuyên môn, nghiệp vụ mới về hộ tịch và hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức làm công tác hộ tịch, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị đã tổ chức tập huấn, triển khai kiến thức pháp luật chuyên môn, nghiệp...

Thông tư 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTG ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Công văn chỉ đạo về việc tổng kết 05 năm thi hành Luật Đấu giá tài sản

Công văn 632/STP-HCTP7BTTP ngày 25/4/2022 V/v phối hợp triển khai thực hiện số hóa Sổ hộ tịch

1 2 3 4 »