Nghiên cứu, trao đổi - Sở Tư pháp

Tăng cường pháp chế trong xây dựng Nhà nước pháp quyền theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Bài: Ánh Tuyết

Giới thiệu một số văn bản mới liên quan đến công chức, viên chức.

Tùng Luật - Nét đẹp làng văn hóa đầu tiên của tỉnh Quảng Trị

Cần nghiên cứu hoàn thiện chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật do sử dụng rượu, bia

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: Từ quy định của pháp luật đến thực tiễn thi hành

Những điều cần ghi nhớ cho người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam

Thúc đẩy bình đẳng giới, tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái

Những quy định mới về phân quyền, phân cấp, ủy quyền đối với địa phương trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

1 2 »