Giới thiệu chung - Sở Tư pháp

Những dấu mốc lịch sử của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị từ năm 1989 đến nay

- Năm 1989: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 7/1989 theo Quyết định số 01/QĐ-UB ngày 10/07/1989 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và sản xuất kinh doanh thuộc UBND tỉnh.

- Năm 1992: Thực hiện Nghị định số 45/HĐBT ngày 27/02/1991 của Hội đồng Bộ trưởng về tổ chức và hoạt động của Công chứng nhà nước, UBND tỉnh thành lập Phòng công chứng nhà nước số 1 tỉnh Quảng Trị thuộc UBND tỉnh,  ủy quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện việc quản lý về mặt tổ chức và hoạt động của Phòng (Quyết định số 367a/QĐ-UB ngày 15/06/1992 của UBND tỉnh Quảng Trị). Đến năm 1997, thực hiện Nghị định số 31/CP ngày 18/05/1996 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động công chứng nhà nước, Ohòng công chứng Nhà nước số 1 tỉnh Quảng Trị thuộc UBND tỉnh được chuyển giao thành Phòng Công chứng Nhà nước thuộc Sở Tư pháp. Năm 2001, đổi tên Phòng Công chứng nhà nước tỉnh Quảng Trị thành Phòng Công chứng tỉnh Quảng Trị. Năm 2008, chuyển Phòng Công chứng tỉnh Quảng Trị thành đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp (Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 09/06/2008 của UBND tỉnh Quảng Trị) và đến năm 2013 đổi tên thành Phòng Công chứng số 01 tỉnh Quảng Trị.

- Năm 1993: Thực hiện quy định tại Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 30/06/1993, Nghị định số 30/CP ngày 02/06/1993 của Chính phủ về tổ chức nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý công tác thi hành án, cơ quant hi hành án dân sự và chấp hành viên, công tác thi hành án dân sự được chuyển giao từ Tòa án sang cơ quan tư pháp quản lý. Ngay sau khi nhận bàn giao Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng tiến hành việc kiện toàn về tổ chức cán bộ, đặc biệt là đề nghị bổ nhiệm đội ngũ chấp hành viên nhằm đưa công tác thi hành án đi vào hoạt động một cách có hiệu quả.

- Năm 1994: Thực hiện Thông tư số 12-TTLB ngày 26/07/1993 của Bộ Tư pháp- Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan Tư pháp địa phương, UBND tỉnh Quảng Trị đã ký Quyết định số 1464/QĐ-UB ngày 11/10/1994 về việc thành lập các phòng chức năng thuộc Sở, gồm: Phòng Nghiệp vụ Tư pháp; Phòng Tổ chức – Quản lý Tòa án; Phòng Hành chính – Quản trị.

- Năm 1998: Thực hiện quy định tại Quyết định số 734-TTg ngày 06/09/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tổ trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách, Sở Tư pháp đã đề nghị UBND tỉnh thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý của Nhà nước tỉnh Quảng Trị (Quyết định 398 của UBND tỉnh Quảng Trị (Quyết định số 398 ngày 02/5/1998 của UBND tỉnh Quảng Trị) và đến năm 2007 đổi tên thành Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị.

- Năm 2002: Tổ chức lễ bàn giao công tác quản lý TAND cấp huyện cho TAND tỉnh quản lý.

- Năm 2003: Thực hiện Nghị định số 86-CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản và Thông tư số 399/PLDSKT ngày 07/04/1997 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định về bán đấu giá tài sản, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản (Quyết định số 548/2003/QĐ-UB ngày 31/03/2003 của UBND tỉnh Quảng Trị); Cũng trong năm 2003, thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đã thành lập Phòng Tổ chức- Hành chính trên cơ sở sát nhập Phòng Tổ chức- QLTA và Phòng Hành chính 0 Quản Trị; Chia tách Phòng Nghiệp vụ Tư pháp thành Phòng Văn bản – Tuyên truyền pháp luật và Phòng Bổ Trợ Tư pháp.

- Năm 2007: Thực hiện Nghị định số 74/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra tư pháp, Sở Tư pháp đã thành lập Thanh Tra Sở Tư pháp (Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 22/8/2007 của UBND tỉnh Quảng Trị).

- Năm 2008: Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/09/2004 của Chính phủ quy định tỏ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thông tư lien tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV, trên cơ sở kết quả rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức cán bộ của cơ quan tư pháp địa phương và Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 07/09/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Quyết định về triển khai, sắp xếp bộ máy và phân công công tác các đơn vị thuộc Sở. Theo đó, Phòng Văn bản pháp quy, Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật được thành lập trên cơ sở tách Phòng Văn bản – Tuyên truyề pháp luật. Đổi tên Phòng Tổ chức – Hành chính thành Văn phòng, Phòng Bổ trợ Tư pháp thành Phòn Hành chính và Bổ trợ tư pháp.

- Năm 2009: Thành lập Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 01 thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị (Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 06/11/2009 của UBND tỉnh Quảng Trị); Thành lập các phòng thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị gồm Phòng HCTH, Phòng Nghiệp vụ pháp luật Dân sự - Đất đai; Phòng Nghiệp vụ pháp luật Hình sự - Hành chính.

- Năm 2011: Thành lập Phòng Theo dõi thi hành pháp luật

- Năm 2012: Thành lập Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 2 thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý số 02 thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị (Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 02/11/2012 của UBND tỉnh Quảng Trị).

- Năm 2013: Thành lập Phòng  Công chứng số 02 tỉnh Quảng Trị (Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 21/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị).

- Năm 2016: Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị (thay thế Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 06/11/2009 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị.). Theo đó, các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp bao gồm: Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Theo dõi thi hành pháp luật và Bổ Trợ tư pháp; Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật; Phòng Hành chính tư pháp. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở gồm: Các phòng Công chứng; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.

]]>