Quản lý xử lý VPHC, theo dõi THPL - Sở Tư pháp

Một số kết quả hoạt động giám định Tư pháp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

.

Kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật và tình hình thi hành pháp luật về các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch...

.

Kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật và tình hình thi hành pháp luật

.

Nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật

.

Một số kết quả 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật

.

Công văn số 1010/STP-PBGDPL&TDTHPL ngày 13/5/2022 về việc triển khai Danh mục VBQPPL liên quan đến lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm liên ngành năm 2022

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 10/2021/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư

Thông tư 14/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về...

NHỮNG ĐIỂM MỚI CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Thông tư 05 và các biễu mẫu.

1 2 »