Chi tiết - Sở Tư pháp

.

Thực hiện Kế hoạch số: số: 16/KH-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh về thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2022; Quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 về việc thành lập Đoàn kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật và tình hình thi hành pháp luật về các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 năm 2022. Trung tuần tháng 11 năm 2022, Đoàn kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật và tình hình thi hành pháp luật về các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 năm 2022 gồm các cơ quan: Sở Tư pháp, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tài Chính, Cục Thuế tỉnh… tiến hành kiểm tra tại 02 đơn vị cấp huyện: UBND Cam Lộ, Vĩnh Linh và 02 đơn vị cơ sở: UBND thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, UBND thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ.

Qua các cuộc kiểm tra Đoàn kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật và tình hình thi hành pháp luật về các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 năm 2022 đã nắm bắt được tình hình, kêt quả  thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật nói chung và tình hình thi hành pháp luật về các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 của các địa phương nói riêng. Đồng thời cũng phát hiện những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị được kiểm tra. Đối với một số khó khăn, vướng mắc trong phạm vi chức năng thẩm quyền, Đoàn đã hướng dẫn cho các đơn vị  như các quy định về kinh phí cho công tác theo dõi thi hành pháp luật; việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ… Đối với những nội dung vượt quá thẩm quyền Đoàn sẽ kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền theo quy định…

                                                                                                                                                         Phước Nghĩa