Chi tiết - Sở Tư pháp

Thông tư 05 và các biễu mẫu.

-TT 05: /Portals/0/05_2021_TT_BTP_1.pdf

- Phụ lục 1,2: + /Portals/0/PHU%20LUC%20I%20THONG%20TU%2005_2021_TT-BTP_1.docx

- Portals/0/1_%20TP-LS-01_%20De%20nghi%20cap%20Chung%20chi%20hanh%20nghe%20luat%20su.doc

/Portals/0/2_%20TP-LS-02_%20De%20nghi%20dang%20ky%20VPLS%2C%20CTL%201%20thanh%20vien.doc

/Portals/0/3_%20TP-LS-03_%20De%20nghi%20dang%20ky%20CTL%20hop%20danh%2C%202%20thanh%20vien.doc

/Portals/0/4_%20TP-LS-04_%20De%20nghi%20dang%20ky%20chi%20nhanh%20TCHNLS.doc

/Portals/0/5_%20TP-LS-05_%20De%20nghi%20dang%20ky%20LS%20HNVTCCN.doc

/Portals/0/6_%20TP-LS-06_%20De%20nghi%20thay%20doi%20DKHD%20TCHNLS.doc

/Portals/0/7_%20TP-LS-07_%20Thong%20bao%20thanh%20lap%20van%20phong%20giao%20dich%20cua%20TCHNLS.doc

-/Portals/0/8_%20TP-LS-08_%20Giay%20DKHD%20VPLS%20CTL%201%20thanh%20vien.doc

-/Portals/0/9_%20TP-LS-09_%20Giay%20DKHD%20CTLHD%2C%202%20thanh%20vien.doc

/Portals/0/10_%20TP-LS-10_%20Giay%20DKHD%20CN%20TCHNLS.doc

/Portals/0/11_%20TP-LS-11_%20Giay%20DKHN%20LSHNCN.doc

/Portals/0/12_%20TP-LS-12_%20De%20nghi%20thanh%20lap%20CN%20TCHNLSNN.doc

/Portals/0/13_%20TP-LS-13_%20De%20nghi%20thanh%20lap%20CTLNN.doc

/Portals/0/14_%20TP-LS-14_%20De%20nghi%20thanh%20lap%20CTL%20lien%20doanh.doc

/Portals/0/15_%20TP-LS-15_%20De%20nghi%20thanh%20lap%20CTL%20hop%20danh%20VNNN.doc

/Portals/0/16_%20TP-LS-16_%20De%20nghi%20thanh%20lap%20CN%20CTLNN.doc

/Portals/0/17_%20TP-LS-17_%20De%20nghi%20cap%20lai%2C%20thay%20doi%20noi%20dung%20GP%20CN%2C%20CTLNN.doc

/Portals/0/18_%20TP-LS-18_%20De%20nghi%20cap%20GP%20LSNN.doc

/Portals/0/19_%20TP-LS-19_%20De%20nghi%20cap%20lai%2C%20gia%20hn%20GP%20LSNN_1.doc

/Portals/0/20_%20TP-LS-20_%20De%20nghi%20dang%20ky%20hoat%20dong%20CN%20CTLNN_1.doc

/Portals/0/21_%20TP-LS-21_%20Giay%20DKHD%20CN%20TCHNLSNN.doc

/Portals/0/22_%20TP-LS-22_%20Giay%20DKHD%20CTLTNHH%20NN.doc

/Portals/0/23_%20TP-LS-23_%20Giay%20DKHD%20CTL%20lien%20doanh.doc

/Portals/0/24_%20TP-LS-24_%20Giay%20DKHD%20CTLHD%20VNNN.doc

/Portals/0/25_%20TP-LS-25_%20Giay%20DKHD%20CNCTLNN.doc

-/Portals/0/26_%20TP-LS-26_%20Giay%20de%20nghi%20cap%20lai%2C%20thay%20doi%20DKHD%20CN%2C%20CTLNN.doc

/Portals/0/27_%20TP-LS-27_%20Giay%20de%20nghi%20cong%20nhan%20tot%20nghiep%20DTNLS.doc

/Portals/0/28_%20TP-LS-28_%20Giay%20de%20nghi%20hop%20nhat%20sap%20nhap%20CTL.doc

/Portals/0/29_%20TP-LS-29_%20Giay%20de%20nghi%20chuyen%20doi%20hinh%20thuc%20TCHNLSVN.doc

/Portals/0/30_%20TP-LS-30_%20Giay%20de%20nghi%20hop%20nhat%20sap%20nhap%20CTLNN.doc

/Portals/0/31_%20TP-LS-31_%20Giay%20de%20nghi%20chuyen%20doi%20CN%20thanh%20CTLNN.doc

/Portals/0/31_%20TP-LS-31_%20Giay%20de%20nghi%20chuyen%20doi%20CN%20thanh%20CTLNN_1.doc

/Portals/0/32_%20TP-LS-32_%20Giay%20de%20nghi%20chuyen%20doi%20CTLNN%20thanh%20CTLVN.doc

/Portals/0/33_%20TP-LS-33_%20Bao%20cao%20TCHNLSVN.doc

/Portals/0/34_%20TP-LS-34_%20Bao%20cao%20TCHNLSNN.doc

/Portals/0/34_%20TP-LS-34_%20Bao%20cao%20TCHNLSNN_1.doc

/Portals/0/35_%20TP-LS-35_%20So%20theo%20doi%20van%20ban%20di%20den.doc

/Portals/0/36_%20TP-LS-36_%20So%20theo%20doi%20su%20dung%20lao%20dong.doc

/Portals/0/37_%20TP-LS-37_%20So%20theo%20doi%20hop%20dong%20dich%20vu%20phap%20ly.doc

/Portals/0/38_%20TP-LS-38_%20So%20theo%20doi%20tham%20gia%20to%20tung%2C%20TGPL%20mien%20phi.doc

/Portals/0/39_%20TP-LS-39_%20So%20theo%20doi%20khen%20thuong%2C%20ky%20luat%2C%20xu%20ly%20vi%20pham.doc

/Portals/0/40_%20TP-LS-40_%20So%20theo%20doi%20khieu%20nai%2C%20to%20cao.doc

/Portals/0/41_%20TP-LS-41_%20So%20dang%20ky%20hoat%20dong.doc