Chi tiết - Sở Tư pháp

Ngày 31/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1383/UBND-NC về việc tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, UBND tỉnh đã yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện ngay các biện pháp sau:

Thứ nhất, tăng cường tổ chức theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống bệnh truyền nhiễm trong đó có dịch bệnh Covid-19 theo quy định Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý  nghiêm các vụ việc vi phạm pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, trong đó có các vi phạm về khai báo y tế, không chấp hành cách ly theo đúng tinh thần Chỉ thị số 13/CT-TTg  ngày 11/3/2020 của Thủ tướng chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19. Đặc biệt, cần tập trung xử lý kiên quyết, dứt điểm các vụ việc vi phạm về khai báo y tế, không chấp hành cách ly, các biện pháp hạn chế tụ tập đông người từ ngày 28/3 đến hết ngày 15/4/2020. Khi xem xét vụ việc vi phạm để xử lý vi phạm hành chính hoặc trong quá trình thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu hành vi vi phạm được phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì người có thẩm quyền xử phạt chuyển ngay hồ sơ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự theo quy định tại Điều 62 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Thứ ba, rà soát, đánh giá tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của các quy định liên quan đến việc xử lý các hành vi vi phạm về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể, toàn diện nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, đặc biệt là các nội dung liên quan đến việc xử lý nghiêm khắc, đủ sức răn đe các trường hợp vi phạm về khai báo y tế, không chấp hành cách ly theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong xử lý vụ việc, trong áp dụng pháp luật cần kịp thời, chủ động báo cáo, phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền để hướng dẫn giải quyết.

Thứ tư, báo cáo kết quả công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh Covid-19 về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) khi có yêu cầu. Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp số liệu báo cáo của các cơ quan, đơn vị, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

 

                                                                               Phước Nghĩa

                                                                Phòng QLXLVPHC, TDTHPL&BTTP