Chi tiết - Sở Tư pháp

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật; Công văn số 924/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 17/3/2020 của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020. Ngày 30/3/2020, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Công văn số 1339/UBND-NC về việc triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020. Theo đó, UBND tỉnh đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số công việc sau:

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt tới cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị nội dung Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật (Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2020).

2. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật và xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP,  Kế hoạch số 5988/KH-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 và Kế hoạch số 407/KH-UBND ngày 01/02/2020 của UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm liên ngành năm 2020. Trong đó, chú trọng thực hiện đầy đủ các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật thuộc tiêu chí chấm điểm chỉ số cải cách hành chính hằng năm, cụ thể:

- Thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin (qua các báo cáo công tác, phương tiện thông tin đại chúng…) về tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.

- Kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật theo Kế hoạch đề ra.

- Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012.

3. Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn 225/BTC-HCSN ngày 07/01/2020 về việc hướng dẫn kinh phí bảo đảm thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo định kỳ hàng năm về Sở Tư pháp trước ngày 05 tháng 12 của kỳ báo cáo để Sở Tư pháp tổng hợp, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định. Thời gian chốt số liệu báo cáo tính từ ngày 01 tháng 12 của năm trước kỳ báo cáo đến ngày 30 tháng 11 của kỳ báo cáo.

 

                                                                                   Nguyễn Thị Phước Nghĩa

                                                             Phòng QLXLVPHC, TDTHPL&BTTP