Cơ cấu tổ chức - Sở Tư pháp

Cơ cấu tổ chức Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị:

Sở Tư pháp có Giám đốc và Phó Giám đốc; Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở, về việc chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ đối với Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trên địa bàn và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khác được giao; Phó Giám đốc Sở giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

I.  BAN GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP QUẢNG TRỊ:

Giám đốc: Hoàng Kỳ

Phó Giám đốc: Lê Hoài Nam

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ VÀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ:

1. Các phòng chuyên môn thuộc Sở:

+ Văn phòng Sở

Chánh Văn phòng: Trần Lan Chi

+ Thanh tra Sở

Chánh thanh tra: Nguyễn Sĩ Hải

Phó Chánh thanh tra: Nguyễn Đức Linh

+ Phòng Xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và Quản lý xử lý vi phạm hành chính 

Trưởng phòng: Dương Thị Thu Hà

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Lệ Giang 

+ Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật

Trưởng phòng: Đào Thị Bình 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Phước Nghĩa

+ Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp 

Trưởng phòng: Nguyễn Công Sơn

Phó Trưởng phòng: Hoàng Thị Trang

2.Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

Phòng Công chứng số 01 tỉnh Quảng Trị

+ Phòng Công chứng số 02 tỉnh Quảng Trị

Trưởng phòng: Lê Văn Diếm

+ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

Giám đốc: Hà Trung Thành

Phó Giám đốc: Nguyễn Lương Chính

+ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.

Quyền Giám đốc: Võ Thúy Ngọc

]]>