Tin tức - Nghiên cứu trao đổi - Sở Tư pháp

Thông báo số 33/TB-STP ngày 06/01/2022 của Sở Tư pháp về kết quả kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng của Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ 4

.

Công văn về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch PBGDPL năm 2023

.

Quy định về giám định viên kỹ thuật hình sự, tiêu chuẩn, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự

Công an tỉnh Quảng Trị tạo mọi điều kiện để người dân thực hiện Luật Cư trú

.

Ứng dụng VNeID cung cấp các tiện ích thay thế giấy tờ

.

Sở Tư pháp gấp rút hoàn thành các nội dung trong chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

.

Hải Lăng với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hoà giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật.

.

Từ tác phẩm: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nghĩ về những nhiệm vụ đặt ra cho đơn vị hiện nay

.

Một số kết quả thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật về ma túy phòng, chống ma tuý năm 2022

.

Nỗ lực trong công tác phòng chống tảo hôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số

1 2 3 4 »