Tin tức - Nghiên cứu trao đổi - Sở Tư pháp

Kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật và tình hình thi hành pháp luật về các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch...

.

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính và hình sự đối với người sử dụng lao động chưa thành niên

.

Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Bắc Trung Bộ tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

.

Một số kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua năm 2022 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị

.

Những kết quả đạt được trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

.

CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TIẾP CẬN PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2023-2030

.

Công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật tại Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị - thực trạng và giải pháp

.

Công văn số 2196/STP-HCTP&BTTP ngày 01/12/2022 V/v đề nghị báo cáo công tác hợp tác về pháp luật năm 2022.

.

Việc thi hành Hiến pháp và các văn bản QPPL của các cơ quan Nhà nước cấp trên

.

Gặt hái của chặng đường 10 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »