Tin tức - Nghiên cứu trao đổi - Sở Tư pháp

Công văn số: 1080/STP-PBGDPL&TDTHPL ngày 09/6/2023 V/v hướng dẫn báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở

THỊ XÃ QUẢNG TRỊ: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn thị xã Quảng Trị.

Danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp

Đính kèm :

Công văn 1016/STP-HCTP&BTTP ngày 07/6/2023 V/v tham gia ý kiến về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

CHI ĐOÀN SỞ TƯ PHÁP TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “VUI TẾT THIẾU NHI 1/6”

Sở Tư pháp ban hành công văn chấn chỉnh chứng thực chữ ký người dịch

.

Một số trao đổi về hợp đồng công chứng “nối” khi mua bán xe ô tô:

.

Đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết trên địa bàn xã A Dơi, huyện Hướng Hóa

Tà Long: Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »