Phổ biến, giáo dục PL - Sở Tư pháp

Công văn về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch PBGDPL năm 2023

.

Quy định về giám định viên kỹ thuật hình sự, tiêu chuẩn, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự

Ứng dụng VNeID cung cấp các tiện ích thay thế giấy tờ

.

Sở Tư pháp gấp rút hoàn thành các nội dung trong chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

.

Hải Lăng với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hoà giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật.

.

Từ tác phẩm: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nghĩ về những nhiệm vụ đặt ra cho đơn vị hiện nay

.

Nỗ lực trong công tác phòng chống tảo hôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Một số kết quả công tác phòng, chống mua bán người năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

.

Tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất cho người dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin

.

Phụ nữ Quảng Trị tăng cường công tác phối hợp thực hiện bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái

.

1 2 3 4 5 6 »