Chi tiết - Sở Tư pháp

Để tiếp tục góp phần cải thiện về điểm số và vị trí xếp hạng về chỉ số B1 (chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật). Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; Công văn 883/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 13/3/2020 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn triển khai các hoạt động nâng chỉ số B1 năm 2020. Ngày 30/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1338/UBND-NC về việc triển khai các hoạt động nhằm nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2020. Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện tốt một số công việc sau:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai đầy đủ, kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ thuộc chức năng, quyền hạn của mình theo nội dung Công văn số 2549/UBND -NC ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ nâng xếp hạng chỉ số tuân thủ pháp luật.

Thứ hai, nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các kiến nghị về hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật qua tổ chức, triển khai thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu hoặc chưa phù hợp với mục tiêu giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, chưa đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho người dân, doanh nghiệp.

Thứ ba, bố trí nguồn lực, kinh phí phù hợp để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện việc cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật của năm 2020, chú trọng kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác pháp chế để thực hiện tốt công tác tham mưu cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, triển khai, thực hiện các giải pháp cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật.

Thứ tư, tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động triển khai các giải pháp giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật đối với người dân, doanh nghiệp; chú trọng thông tin trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để cán bộ công chức thực thi công vụ, công đồng doanh nghiệp và người dân hiểu rõ, hưởng ứng phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp đề ra.

Thứ năm, tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ pháp luật, đặc biệt là kỹ năng rà soát, đánh giá các quy định về kinh doanh để cắt giảm các khoản chi phí tuân thủ pháp luật không hợp lý, không khả thi hoặc có mâu thuẫn, chồng chéo.

Thứ sáu, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong quá trình Bộ Tư pháp tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ nâng xếp hạng chỉ số B1 tại địa phương (nếu có).

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc việc gửi báo cáo định kỳ 6 tháng (trước ngày 05 tháng 6) và hàng năm (trước ngày 05 tháng 12) về Sở Tư pháp để Sở Tư pháp tổng hợp, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

 

                                                                                            Nguyễn Thị Phước Nghĩa

                                                                     Phòng QLXLVPHC, TDTHPL&BTTP