Chi tiết - Sở Tư pháp

        Ngày 10/12/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2022 và thay thế Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư.

        Thông tư quy định về việc tập sự hành nghề luật sư, kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư; quản lý việc tập sự hành nghề luật sư và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư; xử lý kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

        Thông tư áp dụng đối với người tập sự hành nghề luật sư, luật sư hướng dẫn tập sự, tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự, người tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, cơ quan quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư, cá nhân, tổ chức có liên quan.

        Ban hành kèm theo Thông tư là 08 mẫu: Giấy đề nghị đăng ký tập sư;  Giấy xác nhận về việc nhận tập sự hành nghề luật sư; Giấy  chứng nhận người tập sự hành nghề luật sư; Giấy đề nghị tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư; Sổ nhật ký tập sự; Báo cáo quá trình tập sự hành nghề luật sư;Sổ theo dõi quá trình tập sự hành nghề luật sư; Danh sách theo dõi tập sự hành nghề luật sư.

        Tại Thông tư đã quy định một số điều khoản chuyển tiếp cụ thể như:

        - Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành có giá trị sử dụng trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành;

        - Thời hạn có hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư quy định tại khoản 4 Điều 15 của Thông tư này không áp dụng đối với trường hợp cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư;

        - Người không đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì phải tập sự lại nếu không đạt yêu cầu trong 03 kỳ kiểm tra kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành;

        - Trong trường hợp Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã công bố lịch kiểm tra mà chưa thực hiện việc kiểm tra trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì các quy định liên quan đến việc thành lập Hội đồng kiểm tra, người tham dự kiểm tra và hồ sơ tham dự kiểm tra được thực hiện theo Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư.

        Để triển khai Thông tư này, ngày 26/4/2022, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số  638/STP-PBGDPL&TDTHPL đề nghị Đoàn Luật sư, các tổ chức hành nghề Luật sư trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan./.

                                                                                                  Phước Nghĩa

Đính kèm bài viết là  Thông tư số 10/2021/TT-BTP và biễu mẫu kèm theo

+ Thông tư: /Portals/0/VanBanGoc_10_2021_TT_BTP%20%282%29.pdf

+ Biễu mẫu: /Portals/0/Biu%20mu%20TT%2010%20%282%29.pdf