Chi tiết - Sở Tư pháp

.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (gọi tắt là Nghị định 59), quy định về nội dung, hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật và kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Sau 10 năm triển khai trên địa bàn tỉnh, Nghị định 59 đã phát huy hiệu quả nhất định ở các lĩnh vực áp dụng thực thi.

       Trong những năm qua, Sở Nông nghiệp và PTNT đã đặc biệt quan tâm, quán triệt, chỉ đạo các phòng và cơ quan, đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện công tác pháp chế, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực nông nghiệp. Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hồ Xuân Hòe, Nghị định 59 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành qua thời gian thực hiện đã được sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai ở cơ sở. Kết quả cho thấy cơ bản các tổ chức, cá nhân cũng như các cơ quan, đơn vị hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp đều tuân thủ và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về nông nghiệp và PTNT. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, các đơn vị chức năng đã lập biên bản và xử lý vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm trên các lĩnh vực kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y, thủy sản, kinh doanh, buôn bán thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thức ăn chăn nuôi, quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản...