Chi tiết - Sở Tư pháp

.

Thực hiện Quyết định số 12/QĐ-STP ngày 13/02/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực luật sư; Kế hoạch số 239/KH-ĐTT ngày 13/02/2023 của Đoàn thanh tra. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực luật sư tại 02 Tổ chức hành nghề luật sư: Văn phòng Luật sư Tín pháp và Văn phòng luật sư Hoàng Mai Quảng Trị. Qua báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn Thanh tra, ngày 22/3/2023, Giám đốc Sở Tư pháp đã có kết luận số 557/KL-STP kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hoạt động luật sư đối với Văn phòng luật sư Tín Pháp và kết luận số 558/KL-STP kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hoạt động luật sư đối với Văn phòng luật sư Hoàng Mai Quảng Trị; Với kết quả cụ thể như sau:

Đối với Văn phòng luật sư Tín Pháp:

Văn phòng hoạt động theo đúng lĩnh vực, ngành nghề ghi trong Giấy đăng ký; Xuất trình đầy đủ Thẻ luật sư, Chứng chỉ hành nghề, Giấy đăng ký hoạt động; có mở Sổ theo dõi hợp đồng dịch vụ pháp lý; Sổ theo dõi Hợp đồng lao động; Sổ theo dõi Công văn đi, Công văn đến; thực hiện ký hợp đồng dịch vụ pháp lý; Thực hiện tham gia tố tụng theo sự phân công của Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Trị; có biển hiệu tại trụ sở làm việc của Văn phòng theo quy định. Chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật về thuế, lao động; Luật sư của Văn phòng thực hiện tốt nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng luật sư hàng năm theo quy định Thông tư 20/2019/TT-BTP, ngày 15/3/2019 của Bộ Tư pháp. Thực hiện chế độ báo cáo thống kê, báo cáo định kỳ.

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, Văn phòng vẫn còn một số thiếu sót, tồn tại như sau:

Văn phòng chưa thực hiện niêm yết bảng giá phí thù lao dịch vụ pháp lý; Năm 2021 và 2022 chưa thực hiện việc mua bảo hiểm nghề nghiệp cho Luật sư theo quy định của Luật Luật sư; chưa thực hiện chế độ báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư theo Thông tư 05/2021/TT-BTP ngày 24/06/2021 của Bộ Tư pháp.

Đối với  Văn phòng luật sư Hoàng Mai Quảng Trị:

 Văn phòng hoạt động theo đúng lĩnh vực ngành nghề ghi trong Giấy ĐKHĐ; thực hiện tham gia tố tụng theo sự phân công của Đoàn Luật sư; có treo biển hiệu tại trụ sở làm việc của Văn phòng Luật sư đúng quy định; Chấp hành quy định của pháp luật về thuế, lao động; Luật sư của Văn phòng thực hiện tốt nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng luật sư theo quy định Thông tư 20/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ Tư pháp; Thực hiện chế độ báo cáo thống kê, báo cáo định kỳ .

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, Văn phòng vẫn còn một số thiếu sót, tồn tại: Chưa thực hiện niêm yết bảng giá phí, thù lao dịch vụ pháp lý; Chưa thực hiện công bố nội dung đăng ký hoạt động quy định tại khoản 1, Điều 38 Luật Luật sư; Năm 2021 và 2022 chưa thực hiện việc mua bảo hiểm nghề nghiệp cho Luật sư theo quy định của Luật Luật sư.

Qua kết quả thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu các Văn phòng luật sư tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; có biện pháp chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và khắc phục ngay những thiếu sót, tồn tại mà Đoàn thanh tra đã chỉ ra để đảm bảo hoạt động hành nghề theo đúng quy định pháp luật; tăng cường công tác tự kiểm tra. Các luật sư hoạt động hành nghề tăng cường nghiên cứu các quy định của Luật Luật sư và các văn bản pháp luật có liên quan để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, bất cập của pháp luật trong lĩnh vực luật sư về Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Trị và Sở Tư pháp để được xem xét, tháo gỡ, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động hành nghề luật sư.

Nguyễn Hải