Chi tiết - Sở Tư pháp

.

Giám định tư pháp là việc người giám định tư pháp sử dụng kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ để kết luận về chuyên môn những vấn đề có liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự, giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính theo trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc theo yêu cầu của người yêu cầu giám định.

       Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về giám định tư pháp ở địa phương; chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn khác giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp thuộc lĩnh vực quản lý; phối hợp với Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong quản lý nhà nước về giám định tư pháp ở địa phương; phân công đơn vị làm đầu mối giúp cơ quan chuyên môn trong việc quản lý công tác giám định tư pháp ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý.

Quảng Trị có 02 tổ chức giám định tư pháp là Trung tâm Pháp Y thuộc Sở Y tế và Phòng Kỹ thuật Hình sự thuộc Công an tỉnh. Trong năm 2022 có 21 giám định viên được làm thủ tục bổ nhiệm (07 giám định viên Tư pháp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; 14 giám định viên Tư pháp thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn). Nâng số lượng giám định của tỉnh lên 74 người (71 giám định viên tư pháp, 03 người giám định tư pháp theo vụ việc). Trong đó giám định viên tư pháp thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh: 21 người, Giám định thuộc Trung tâm Pháp y, Sở Y tế: 4 người; Giám định thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư: 01 người; Giám định thuộc Sở Công thương: 01 người; Giám định thuộc Sở Tài chính: 03 người; Giám định thuộc Sở Văn hóa TT& Du lịch: 07 người; Giám định thuộc Sở Xây dựng: 04 người; Giám định thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường: 07 người Giám định thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 26 người (23 giám định viên tư pháp và 03 người giám định tư pháp theo vụ việc).

Từ  ngày 01/01/2022 đến 30/10/2022, các tổ chức giám định đã thực hiện 1.299 vụ việc giám định, trong đó:  Phòng kỹ thuật hình sự thực hiện 1.042 vụ việc; Trung tâm pháp y thực hiện: 244 vụ việc. Tại tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc (Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh) thực hiện: 13 vụ việc. Trong   1.299 vụ việc giám định chia ra theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng là 1.206 vụ việcTheo yêu cầu của người yêu cầu giám định là 12 vụ việc và theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân khác 80 vụ việc.

Description: C:\Users\DELL\Desktop\anh gđ 3.jpg Description: C:\Users\DELL\Desktop\z3963412608210_134d2cde4ecf0483f6dc6a3f4283fde5.jpg Description: C:\Users\DELL\Desktop\a gđ 2.jpg

Một số hình ảnh giám định của Phòng Kỹ thuật HS, Công an tỉnh (Ảnh H. Bằng)

Để thực hiện nhiệm vụ của mình, Sở Tư pháp với vai trò là cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về giám định tư pháp, đã ban hành Kế hoạch số 163/KH-STP ngày 25/01/2022 Công tác quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng trị năm 2022; Công văn số 1846/STP-PBGDPL ngày 13/10/2022 về việc rà soát công nhận hủy bỏ người giám định tư pháp theo nhiệm vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; Công văn số 983/STP- PBGDPL&TDTHPL ngày 10/5/2022 về việc nhất trí hiệp y trình UBND tỉnh bổ nhiệm Giám định viên tư pháp; Công văn số 591/STP- PBGDPL&TDTHPL ngày 10/5/2022 về việc khai thác, sử dụng Tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp lý về giám định tư pháp; Công văn số 1786/STP-XD&KTVBQPPL ngày 04/10/2022 về việc đề xuất ban hành chế độ chính sách cho giám định viên tư pháp; Công văn số 144/STP- PBGDPL&TDTHPL ngày 10/5/2022 về việc  đề nghị lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường; Công văn số 144/STP- PBGDPL&TDTHPL ngày 10/5/2022 về việc  đề nghị lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp lĩnh vực Lâm nghiệp; Tờ trình số 998/TTr-STP ngày 12/5/2022 đề nghị Ban hành Quyết định cấp lại thẻ Giám định viên Tư pháp; Công văn số: 1864 /STP- PBGDPL&TDTHPL ngày 17/10/2022 về việc tự kiểm tra và báo cáo kết quả công tác giám định tư pháp; Công văn số: 1691/STP- PBGDPL&TDTHPL ngày 19/9/2022 về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Tiếp tục công khai và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực giám định tư pháp thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp như: thành lập văn phòng giám định tư pháp; Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp... đúng pháp luật cho các cá nhân, tổ chức đến liên hệ thực hiện thủ tục. Thẩm định hồ sơ bổ nhiệm giám định viên tư pháp của các sở, ngành một cách nhanh chóng, kịp thời, hỗ trợ cung cấp các căn cứ pháp lý tạo thuận lợi nhất để công tác bổ nhiệm giám định viên tư pháp được nhanh chóng, đúng quy định.  Để tạo điều kiện, hỗ trợ cho giám định viên theo Nghị Quyết số 109/NQ-HĐND ngày 30/8/2021về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của về chế độ hỗ trợ giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp giai đoạn 2019- 2022, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh trình HĐND sớm ban hành Nghị quyết chế độ hỗ trợ Giám định viên và người giúp việc cho giám định viên giai đoạn 2023 - 2025.

  Công an tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã triển khai các Thông tư quy định liên quan đến hoạt động giám định do mình quản lý, như: Thông tư 01/2022/TT-BVHTTDL ngày 31/5/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BVHTTDL ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của văn phòng giám định tư pháp về di vật, cổ vật, quyền tác giả, quyền liên quan; Thông tư 40/2022/TT-BTC ngày 29/6/2022 quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính; Thông tư 32/2022/TT-BCA ngày 12/9/2022 quy định về giám định viên lĩnh vực kỹ thuật hình sự; tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh giám định viên lĩnh vực kỹ thuật hình sự, pháp y trong Công an nhân dân; công bố tổ chức, người giám định theo vụ việc trong Công an nhân dân; Thông tư 03/2022/TT-BKHCN ngày 20/4/2022 của Bộ  Khoa học và Công Nghệ  Quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ.; Thông tư số 15/2021/TT-BTNMT ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Thông tư 17/2021/TT-BXD ngày 22/12/2021 của Bộ xây dựng Quy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng.

Nhằm hoàn thiện thể chế liên quan đến hoạt động giám định, Sở Văn hóa, thể thao du lịch, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham gia góp ý đối với  các dự thảo: Thông tư quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ giám định tài liệu, di vật, cổ vật phục vụ công tác quản lý và hoạt động của bảo tàng; dự thảo Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; dự thảo Thông tư về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; dự thảo Thông tư quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực BHXH.

Đối với công tác đào tạo tập huấn cho đội ngũ giám định viên: Các cơ quan đơn vị trong phạm vi chức năng nhiêm vụ của mình đã đào tạo bồi dưỡng cho người làm công tác giám định nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Công an tỉnh đã cử cán bộ là giám định viên đi đào tạo tại Viện pháp y Quốc gia…

Ngày nay, công tác giám định đóng vai trò quan trọng, phục vụ tích cực cho công tác điều tra, xét xử, đáp ứng kịp thời yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng cũng như người dân vì vậy, các Bộ ngành, địa phương liên quan cần tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người giám định tư pháp và tổ chức giám định tư pháp để nâng cao nghiệp vụ giám định. Hỗ trợ kinh phí và thiết bị, phương tiện đảm bảo cho hoat động nghiệp vụ giám định tư pháp thực hiện có hiệu quả. Đồng thời có chế độ chính sách đãi ngộ phù hợp với vị trí, vai trò công tác giám định như xem xét sửa đổi, bổ sung Thông tư 02/2009/TT-BTP ngày 17/9/2009 của Bộ Tư pháp quy định phụ cấp trách nhiệm của giám định viên theo hướng nâng mức phụ cấp cho phù hợp, các chế độ đãi ngộ hợp lý khác để thu hút người tham gia…

                                                                                  Phương Phương