Quản lý xử lý VPHC, theo dõi THPL - Sở Tư pháp

Quyết định thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Công văn số 306/STP-QLXLVPHC,TDTHPL&BTTP ngày 10/3/2021 về việc góp ý Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 19/2020/NĐ-CP.

Quyết định 298/QĐ-STP ngày 26/10/2020 công bố danh sách Đấu giá viên, Tổ chức đấu giá tài sản và Quản tài viên hành nghề quản lý, thanh lý tài sản năm 2020

Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Nghị định 32/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2017 của Chính Phủ về theo dõi, thi hành pháp luật

Một số quy định mới về công tác theo dõi thi hành pháp luật

Triển khai các hoạt động nhằm nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 169/QĐ-SGDĐT ngày 02/3/2022 của Giám đốc Sở GD&ĐT về việcVề việc thay thế thành viên Hội đồng Coi thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2021-2022 tại tỉnh Quảng...

Học sinh Quảng Trị với cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường”

« 1 2