Chi tiết - Sở Tư pháp

Thực hiện quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng và Chính quyền, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính và đã đạt được một số kết quả nổi bật, cụ thể như sau:

          Thứ nhất, về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Thực hiện quy định tại Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, trong năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 51/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 06/9/2022 Quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Qua đây tạo cơ sở pháp lý vững chắc trong việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; góp phần hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương.

          Thứ hai, công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về công tác xử lý vi phạm hành chính được thực hiện đồng bộ, kịp thời, đa dạng về hình thức.

Thực hiện Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 29/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân với nhiều hình thức phổ biến đa dạng như: Tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm; phát hành các sổ tay về pháp luật; in tờ rơi, tờ gấp; phát các chương trình phổ biến trên hệ thống loa phát thanh…Bên cạnh đó, công tác đào tạo, tập huấn cũng được chú trọng hơn, đã chủ động tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ quản lý và cán bộ trực tiếp thực hiện nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính.

          Thứ ba, công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đã được thực hiện có hiệu quả hơn.

Thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Thông tư số 14/2021/TT-BTP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 31/03/2022 kiểm tra thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 19/05/2022 Kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nông nghiệp và thủy sản năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đoàn kiểm tra của tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại 02 đơn vị: Chi cục Thuỷ Sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y. Kết thúc đợt kiểm tra, Trưởng Đoàn kiểm tra đã ban hành Kết luận số 1813/KL-ĐKT ngày 07/10/2022 kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản năm 2022, Kết luận số 1814/KL-ĐKT ngày 07/10/2022 kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y năm 2022; thực hiện việc thông báo kết luận theo quy định.

          Tại một số Ủy ban nhân dân cấp huyện (Đakrông, Gio Linh, Hướng Hóa, thị xã Quảng Trị…) đã thực hiện việc kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện kiểm tra lồng ghép trong các cuộc kiểm tra, thanh tra chuyên ngành trên các lĩnh vực quản lý.

          Qua kiểm tra đã ghi nhận những kết quả đạt được đồng thời phát hiện các sai phạm để kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.Từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

          Thứ tư, tình hình vi phạm hành chính trong năm 2022 giảm so với năm trước.

Nhìn chung, công tác xử lý vi phạm hành chính được triển khai, thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật; đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời nhiều hành vi vi phạm pháp luật; chấn chỉnh kịp thời nhiều sai phạm, rút kinh nghiệm và có những biện pháp khắc phục nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân. Tình hình vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2022 giảm với cùng kỳ năm 2021. Các hành vi vi phạm chủ yếu trên các lĩnh vực Xây dựng, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

          Tình hình xử phạt vi phạm hành chính tại Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể: Tổng số vụ vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính là 1269 vụ (giảm 900 vụ so với cùng kỳ năm trước); Tổng số đối tượng bị xử phạt là 1390 (giảm 1196 đối tượng so với cùng kỳ năm trước); Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành là 1402 quyết định (giảm 1147 quyết định so với cùng kỳ năm trước); Tình hình thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã thi hành là 1378 quyết định (giảm 1107 quyết định so với cùng kỳ năm trước).

          Tình hình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể: Tổng số đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính là 66 trường hợp (giảm 89 trường hợp so với cùng kỳ năm trước); Tổng số đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính là 63 trường hợp (giảm 72 trường hợp so với cùng kỳ năm trước); Tổng số lượng người chưa thành niên được áp dụng biện pháp thay thế quản lý tại gia đình là 04 trường hợp (giảm 22 trường hợp với cùng kỳ năm trước); Tình hình tổ chức thi hành các quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: 33 đối tượng đang chấp hành quyết định.

           Để công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2023 và những năm tiếp theo đạt kết quả cao hơn nữa, thiết nghĩ cần phải có như giải pháp đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, cụ thể như sau:

          Một là, thường xuyên rà soát văn bản để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi cho phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và tình hình thực tế nhằm đảm bảo tính thống nhất, tính khả thi của hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Kịp thời ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ tư pháp Quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

          Hai là, quan tâm đầu tư nguồn lực, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác xử lý vi phạm hành chính, gấp rút xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu Quốc gia về xử lý vi phạm hành chính áp dụng trên toàn quốc.

          Ba là, các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính cần tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định. Đồng thời, các cấp, các ngành cần tăng cường công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở theo hướng cụ thể, chuyên sâu để nâng cao nghiệp vụ, đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới./.

Thu Duyên