Hành chính tư pháp - Sở Tư pháp

Tờ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản

Thực trạng tình hình dân di cư tự do và kết hôn không giá thú trên địa bàn huyện Hướng Hóa.

Dự thảo Nghị định Quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp

Dự thảo Nghị định quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp

Thông báo số 633/TB-STP ngày 04/4/2023 về việc ghi tên người tập sự vào danh sách người tập sự hành nghề đấu giá

.

Công văn số 490/TP-HCTP&BTTP ngày 15/3/2023 V/v phối hợp chỉ đạo kiểm tra, phê duyệt dữ liệu số hóa Sổ hộ tịch

.

Công văn số 2196/STP-HCTP&BTTP ngày 01/12/2022 V/v đề nghị báo cáo công tác hợp tác về pháp luật năm 2022.

.

Nâng cao hiệu quả công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

.

Tổng kết 6 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

.

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc đăng ký, quản lý hộ tịch

.

« 1 2 3 4 5 »