Hành chính tư pháp - Sở Tư pháp

Kế hoạch giải quyết khó khăn, vướng mắc về đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài cho người dân đang cư trú tại các xã, thị trấn vùng biên giới

.

Quyết định số 19/QĐ-STP ngày 29/02/2024 về việc thu hồi và huỷ bỏ Phiếu Lý lịch tư pháp

.

Khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị trong việc thực hiện Thông tư 244/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Lễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài

Tìm hiểu về phiếu Lý lịch Tư pháp; Tìm hiểu quy định pháp luật về xoá án tích; Tìm hiểu quy định của pháp luật về Phiếu LLTP và Xoá án tích

.

Bộ Tư pháp ban hành biểu mẫu điện tử tương tác về đăng ký nuôi con nuôi trực tuyến.

Xóa án tích, các trường hợp xóa án tích và thủ tục xóa án tích

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/08/2023 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều...

Quyết định 57/QĐ-STP ngày 03/8/2023 về việc thu hồi, hủy bỏ Phiếu Lý lịch Tư pháp

1 2 3 4 5 »