Chi tiết - Sở Tư pháp

Ngày 29/9/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 07/2023/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 hướng dẫn về ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi. Theo đó, nội dung các mẫu điện tử tương tác về đăng ký nuôi con nuôi trực tuyến được quy định tại Phụ lục 5 Thông tư 07/2023/TT-BTP bao gồm các loại việc cụ thể sau:

- Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước;

- Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước;

- Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi;

- Đăng ký việc nuôi con nuôi tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;

- Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi;

- Cấp giấy xác nhận công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi;

- Cấp giấy xác nhận công dân Việt Nam ở trong nước đủ điều kiện nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi;

- Cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam;

- Gia hạn giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam;

- Sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam;

Thông tư 07/2023/TT-BTP có hiệu lực ngày 30/11/2023. Hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi trong nước, hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, hồ sơ cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày Thông tư này có hiệu lực mà chưa giải quyết xong thì các mẫu giấy tờ nuôi con nuôi đã có trong hồ sơ vẫn tiếp tục có giá trị pháp lý theo quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ Tư pháp.

Thùy Ly - Phòng HCTP&BTTP