Chi tiết - Sở Tư pháp

Ngày 02/8/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Theo đó, Thông tư 03/2023/TT-BTP đã sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9 Thông tư số 01/2022/TT-BTP quy định về bản điện tử giấy tờ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch điện tử tương tác, cụ thể như sau:

- Ban hành các mẫu:

+ Xác nhận thông tin hộ tịch; Tờ khai đề nghị xác nhận thông tin hộ tịch; Giấy báo tử (Phụ lục 1);

+ Nội dung các mẫu hộ tịch điện tử tương tác tích hợp, phục vụ đăng ký hộ tịch trực tuyến (Phụ lục 2);

+ Mẫu Bản điện tử các giấy tờ hộ tịch (Phụ lục 3).

- Bổ sung, thay thế các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 01/2022/TT-BTP:

+ Bổ sung Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 03/2023/TT-BTP.

+ Thay thế Phụ lục 1 và Phụ lục 2 bằng Phụ lục 1 và Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 03/2023/TT-BTP.

 Thông tư 03/2023/TT-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 8 năm 2023. Hồ sơ đăng ký hộ tịch đã tiếp nhận trước ngày Thông tư 03/2023/TT-BTP có hiệu lực mà chưa giải quyết xong thì tiếp tục được giải quyết theo quy định của Thông tư số 01/2022/TT-BTP.

Tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 01/2022/TT-BTP quy định giá trị pháp lý của bản điện tử giấy tờ hộ tịch được thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định 87/2020/NĐ-CP và hướng dẫn sau:

 - Bản điện tử giấy tờ hộ tịch có giá trị sử dụng như giấy tờ hộ tịch bản giấy trong các giao dịch, thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến; có giá trị thay thế các giấy tờ hộ tịch bản giấy khi làm thủ tục đăng ký hộ tịch trực tiếp tại cơ quan đăng ký hộ tịch.

- Mã QRcode trên bản điện tử giấy tờ hộ tịch là địa chỉ Internet dẫn tới dữ liệu, định dạng hình ảnh của giấy tờ hộ tịch tương ứng trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, có giá trị cung cấp thông tin về tính chính xác, hợp lệ, các thông tin chi tiết của giấy tờ hộ tịch trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

- Cá nhân, cơ quan, tổ chức khi tiếp nhận bản điện tử giấy tờ hộ tịch do người yêu cầu đăng ký hộ tịch nộp, xuất trình có thể kiểm tra tính chính xác, thời hạn sử dụng, thông tin cập nhật của bản điện tử giấy tờ hộ tịch thông qua mã QRCode trên bản điện tử của giấy tờ đó.

Thùy Ly - Phòng HCTP&BTTP

- file đính kèm: /documents/39955/0/Th%C3%B4ng+t%C6%B0+03-2023-TT-BTP.pdf/a94d6604-ee0b-c497-a3ae-b86046f4d0fe?t=1692837439497