Chi tiết - Sở Tư pháp

Description: D:\HCTP-2023\Hộ Tịch\Ảnh làm việc với đoàn kiểm tra của cục Hộ tịch\z4492173567317_508d8e1f2e0de41a13b9c57e3060896a.jpg

Đồng chí Hoàng Kỳ - Giám đốc Sở báo cáo tình hình tại buổi làm việc

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã tổ chức Đoàn kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến (sau đây gọi là Nghị định số 87/2020/NĐ-CP); Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP (sau đây gọi là Thông tư số 01/2022/TT-BTP); Quyết định số 06/QĐTTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư; định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (sau đây gọi là Đề án 06) tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, cụ thể gồm có: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị; Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà; Ủy ban nhân dân huyện Gio Linh; Ủy ban nhân dân thị trấn Gio Linh - huyện Gio Linh; Ủy ban nhân dân Phường 2 - thành phố Đông Hà. Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực làm Trưởng đoàn.

Description: D:\HCTP-2023\Hộ Tịch\Ảnh làm việc với đoàn kiểm tra của cục Hộ tịch\z4492167012009_dde1f6f940bb76e5aac46072d6581177.jpg

Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND thành phố Đông Hà

Tại các buổi làm việc vào ngày 05-06/7/2023, Đoàn kiểm tra đã nghe Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã báo cáo về tình hình triển khai thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP, Thông tư số 01/2022/TT-BTP Đề án 06; qua đó nắm bắt thông tin về những khó khăn, vướng mắc khi đăng ký hộ tịch và những đề xuất, kiến nghị của địa phương. Ngoài tra, Đoàn còn kiểm tra trực tiếp Sổ, hồ sơ đăng ký hộ tịch trong 06 tháng cuối năm 2022 và 06 tháng đầu năm 2023.

Description: D:\HCTP-2023\Hộ Tịch\Ảnh làm việc với đoàn kiểm tra của cục Hộ tịch\z4493087493221_01d42fa9b3af81cc8af189884019c9c6.jpg

Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND huyện Gio Linh

Thông qua công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại và hạn chế trong quá trình thực hiện của các đơn vị được kiểm tra; đồng thời, trao đổi nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Đề án 06, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Thùy Ly - Phòng HCTP&BTTP