Xây dựng, kiểm tra VPQPPL - Sở Tư pháp

Những nội dung mới của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CHUYÊN SÂU VỀ LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế

Một số kết quả đạt được của Hội luật gia tỉnh Quảng Trị sau gần 15 năm thành lập

Thông tư 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 hướng dẫn việc thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Một số kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021 của phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

SỞ TƯ PHÁP BAN HÀNH VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC XÂY DỰNG, KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Một số nội dung cơ bản của Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

« 1 2 3 »