Chi tiết - Sở Tư pháp

Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; ngày 18 tháng 6 năm 2020, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ngày 31/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh giao đối với công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời để đảm bảo các quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, hiệu quả; Sở Tư pháp đã ban hành các văn bản để hướng dẫn công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, cụ thể: Công văn số  248/STP-XD&KTVBQPPL ngày 22/02/2021 về việc hướng dẫn xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2021, Công văn số 293/STP-XD&KTVBQPPL ngày 02/3/2021 hướng dẫn một số nội dung trong công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Công văn số 294/STP-XD&KTVBQPPL ngày 02/3/2021 hướng dẫn một số nội dung trong công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

                                                                                                         Lệ Giang

Nội dung cụ thể của các Công văn xem tại các file đính kèm sau:

 - /Portals/0/cv248%20-Giang.pdf

/Portals/0/cv293%20-Giang.pdf

/Portals/0/cv294-Giang.pdf