Chi tiết - Sở Tư pháp

Nhằm phát hiện những văn bản có nội dung trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để kịp thời tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của văn bản sau khi được ban hành; Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền và tự kiểm tra, xử lý văn bản QPPL theo quy định hoặc khi có yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về văn bản có dấu hiệu trái pháp luật; ngày 30/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 6040/KH-UBND thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

      Theo kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu: 100% văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ban hành phải do Ban pháp chế HĐND và cơ quan Tư pháp cùng cấp thực hiện tự kiểm tra, phát hiện những sai sót để kịp thời tự xử lý theo thẩm quyền; Công tác tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền văn bản QPPL phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, kịp thời, đúng trình tự theo quy định của pháp luật; Các ngành, các cấp có liên quan thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm được giao. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản. Kế hoạch cũng đã quy định rõ nội dung công việc và phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật cũng như quy định cụ thể chế độ báo cáo về công tác này.

File đính kèm Kế hoạch tại đây                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                            Thu Hà