Chi tiết - Sở Tư pháp

Ngày 27/5/2022, UBND huyện Triệu Phong tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2020, Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

       Tham gia Hội nghị có hơn 90 đại biểu là Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn  thuộc UBND huyện; Công an, Quân sự huyện; Thành viên Hội đồng phối hợp  phổ biến giáo dục huyện và Chủ tịch UBND, công chức Tư pháp, công chức Địa chính xây dựng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Báo cáo viên truyền đạt các nội dung tại Hội nghị - Ảnh: Thuý Hằng

      Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo viên Sở Tư pháp triển khai các nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 118/2021/NĐ-CP như: Sửa đổi, bổ sung một số quy định chung về tái phạm, nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính đối với vi phạm hành chính nhiều lần; mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; thủ tục xử phạt và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; đối tượng, điều kiện, thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính, hướng dẫn cách ghi biểu mẫu trong xử phạt vi phạm hành chính,….

Hội nghị đã giúp các cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị, người giữ các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính nắm vững các kiến thức, quy định về xử lý vi phạm hành chính, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn huyện./.

 

                                                                                                   Thúy Hằng

                                                                                 Phòng Tư pháp Triệu Phong