Chi tiết - Sở Tư pháp

Thực hiện Kế hoạch số 405/KH-UBND ngày 17/4/2020 của UBND thị xã Quảng Trị về việc triển khai triển khai Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hoà giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn; Kế hoạch số 552/KH-UBND ngày 05/5/2022 của UBND thị xã về tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ cho hoà giải viên ở cơ sở trên địa bàn thị xã Quảng Trị.

Báo cáo viên phổ biến Luật Hoà giải, kỹ năng hoà giải

       Ngày 20/5/2022, UBMTTQVN thị xã phối hợp với Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng PHPBGDPL thị xã tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ cho hoà giải viên ở cơ sở trên địa bàn. Lớp tập huấn gồm 120 đại biểu là tổ trưởng, tổ phó các tổ hòa giải và các hòa giải viên ở cơ sở của khu phố, thôn trên địa bàn thị xã Quảng Trị.

       Tại buổi tập huấn, các hòa giải viên đã được nghe Báo cáo viên trình bày một số nội dung cơ bản của Luật Hoà giải ở cơ sở; trong đó nội dung trọng tâm là chính sách của nhà nước về công tác hòa giải cơ sở, quyền lợi, trách nhiệm của các tổ hòa giải và hòa giải viên; phương pháp hòa giải (phương pháp tổ chức phiên hòa giải giả định, phương pháp thảo luận theo nhóm và phương pháp thuyết trình...); Chú trọng tập trung thực hành và giải quyết các tình huống thực tế xảy ra trong lĩnh vực đất đai, hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình...

 Hoà giải viên đang thảo luận và trình bày cách giải quyết tình huống

       Thông qua Hội nghị này, các hòa giải viên đã được củng cố kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; đồng thời đã được trao đổi, học tập kinh nghiệm và giải đáp những thắc mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hòa giải tại cơ sở để vận dụng linh hoạt trong công tác hòa giải ở cơ sở, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của công tác hòa giải ở cơ sở trong thời gian tới.

                                                                    Quỳnh Chi - Phòng Tư pháp thị xã Quảng Trị