Chi tiết - Sở Tư pháp

Toàn cảnh Hội nghị

       Ngày 29/6/2022, UBND huyện Gio Linh tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

       Tham dự Hội nghị có hơn 120 đại biểu là cán bộ, công chức chủ chốt của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn huyện, Lãnh đạo HĐND, UBND, Công chức Địa chính, Công chức Tư pháp – Hộ tịch và đại diện Công an các xã, thị trấn trên địa bàn.  

       Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe Báo cáo viên pháp luật phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP; các điểm mới của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính đã được Báo cáo viên nhấn mạnh như: thời hiệu áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, quy định về lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, quy định về giải trình, thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính…

       Thông qua Hội nghị, các đại biểu đã nắm vững được nội dung Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định hướng dẫn thi hành, góp phần đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong công tác xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới./.

                                                                           Trần Thị Cúc- Phòng Tư pháp huyện Gio Linh