Phổ biến, giáo dục PL - Sở Tư pháp

Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh

Ngày 07 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 133/KH-UBND về việc tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Công văn số: 1317/STP-PBGDPL&TDTHPL ngày 08/7/2022 V/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Bảo đảm bình đẳng giới trong quá trình hoà giải ở cơ sở

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

“Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn”

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mại dâm năm 2022.

Triển lãm “Quảng Trị - Dấu ấn lịch sử qua tài liệu lưu trữ”

Tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Những sáng tạo của đồng chí Lê Duẫn về xây dựng Đảng và sự vận dụng của Đảng cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Quan điểm của Tổng Bí thư Lê Duẫn về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và vận dụng vào xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »