Tin tức - Nghiên cứu trao đổi - Sở Tư pháp

Quảng Trị tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết tình hình thực hiện Luật giám định Tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

Tập huấn về bảo đảm bình đẳng giới trong quá trình hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên tỉnh Quảng trị

Một số vướng mắc, bất cập trong quy định phân cấp và ủy quyền theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019)

Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

DANH SÁNH TỔ THƯ KÝ

Tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023

Công văn về việc V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch PBGDPL năm 2024

Tìm hiểu về phiếu Lý lịch Tư pháp; Tìm hiểu quy định pháp luật về xoá án tích; Tìm hiểu quy định của pháp luật về Phiếu LLTP và Xoá án tích

.

Quyết định số 3076/QĐ-BTP ngày 29/12/2023 Phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2023 của ngành Tư pháp

Bảo đảm quyền con người theo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

1 2 3 4 5 6 7 8 »