Xây dựng, kiểm tra VPQPPL - Sở Tư pháp

Một số vướng mắc, bất cập trong quy định phân cấp và ủy quyền theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019)

Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hoá văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của UBND tỉnh kỳ 2019-2023

.

Một số kết quả đạt được trong công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2023

Tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023

MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC CỦA PHÒNG XÂY DỰNG, KIỂM TRA VĂN BẢN QPPL VÀ QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

CHÍNH PHỦ LẤY Ý KIẾN VÀO KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 101/2023/QH15 CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XV

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ

Quảng Trị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính

.

Nội dung, mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

.

Công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật tại Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị - thực trạng và giải pháp

.

1 2 3 »