Danh bạ điện thoại - Sở Tư pháp

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

01

Hoàng Kỳ

Giám đốc

0233.3555.068

0914018934

hoangky@quangtri.gov.vn

02

Lê Hoài Nam

Phó Giám đốc

0233.3853.028

0983775191

lehoainam@quangtri.gov.vn

 

 

TT

Họ và tên

Phòng, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

Email

(@quangtri.gov.vn)

Cơ quan

Di động

01

Trần Lan Chi

Văn phòng Sở

Chánh Văn phòng

02333855701

0914637234

tranlanchi

02

Hoàng Ngọc Hạnh

Văn phòng Sở

Chuyên viên

02333855701

 

hoangngochanh

03

Trần Thị Kiều

Văn phòng Sở

Văn thư

02333852127

 

tranthikieu

04

Nguyễn Thị Sen

Văn phòng Sở

Kế toán

0233.3852.550

 

nguyenthisen

05

Đinh Thị Hương

Văn Phòng Sở

Thủ quỹ, Tạp vụ

02333852127

 

dinhthihuong

06

Nguyễn Sỹ Hải

Thanh tra

Chánh Thanh tra

 
0233 3850118

 
01296444559

nguyensyhai

07

Nguyễn Đức Linh

Thanh tra

Phó Chánh thanh tra

0233 3850118

0914444248

nguyenduclinh

08

Đào Thị Bình

Phòng PBGDPL&TDTHPL

Trưởng phòng

 
0233 3861862

 
0942767207

 
daothibinh

09

Nguyễn Thị

Phước Nghĩa

Phòng PBGDPL&TDTHPL

Phó Trưởng phòng


0233 6270353


0916348123


nguyenthiphuocnghia

10

Lê Thị Ánh Tuyết

Phòng PBGDPL&TDTHPL

Chuyên viên

0233 3556405

 

lethianhtuyet

11

Lê Thị Huyền

Phòng PBGDPL&TDTHPL

Chuyên viên

0233 3556405

 

lethihuyen.sotp

12

Dương Thị Thu Hà

Phòng XDKTVBQPPL&QLXLVPHC

Trưởng phòng

 0233 3555067

 0986719501

 
duongthithuha

13

Nguyễn Thị Lệ Giang

Phòng XD, KTVBQPPL&QLXLVPHC

Phó Trưởng phòng

 
0233 3555067

 
0943262369

 
nguyenthilegiangqt

14

Võ Thu Duyên

Phòng XD, KTVBQPPL&QLXLVPHC

Chuyên viên

0233 3555067

 

vothuduyen

15

Trần Thị Sơn Tiên

Phòng XD, KTVBQPPL&QLXLVPHC

Chuyên viên

0233 3555067

 

tranthisontien

16

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Phòng XD, KTVBQPPL&QLXLVPHC

Chuyên viên

0233 3555067

 

nguyenthithanhtuyen4

17

Nguyễn Công Sơn

Phòng HCTP và BTTP

Trưởng phòng

0233 3861862

0941785150


nguyencongson

18

Hoàng Thị Trang

Phòng HCTP và BTTP

Phó Trưởng phòng

 
0233 3861862

 
0918864569

 
hoangthitrang

19

Hoàng Thị Thùy Ly

Phòng HCTP và BTTP

Chuyên viên

0233 3861862

 

hoangthithuyly

20

Đoàn Thị Bích Hảo

Phòng HCTP và BTTP

Chuyên viên

0233 3861862

 

doanthibichhao

21

Nguyễn Thị Linh

Phòng HCTP và BTTP

Chuyên viên

0233 3850118

 

nguyenthilinh.sotp

24

Hà Trung Thành

Trung tâm TGPL

Giám đốc

0233 3552463

0987893612

hatrungthanh

25

Nguyễn Lương Chính

Trung tâm TGPL

Phó giám đốc

 

0976557428

nguyenluongchinh

26

Phan Thị Cẩm

Trung tâm TGPL

Viên chức

0233 3569779

 

phanthicam

27

Lê Đỗ Diệu Huyền

Trung tâm TGPL

Trợ giúp viên

0233 3855590

 

ledodieuhuyen

28

Lê Thị Bích Loan

Trung tâm TGPL

Trợ giúp viên

0233 3855590

 

lethibichloan

29

Lê Thị Thủy Ngân

Trung tâm TGPL

Trợ giúp viên

0233 3557755

 

lethithuyngan

30

Nguyễn Thị Thủy Tiên

Trung tâm TGPL

Trợ giúp viên

0233 3557755

 

nguyenthithuytien

31

Lê Thị Thùy Linh

Trung tâm TGPL

Trợ giúp viên

0233 3855590

 

lethithuylinh

32

Lê Thị Phượng

Trung tâm TGPL

Trợ giúp viên

0233 3750345

 

lethiphuong

33

Dương Thị Lê

Trung tâm TGPL

Trợ giúp viên

0233 3569779

 

duongthile

34

Lê Thị Diệu Hương

Trung tâm TGPL

Trợ giúp viên

0233 3557755

 

lethidieuhuong

35

Trần Đại Nghĩa

Trung tâm TGPL

Trợ giúp viên

0233 3782234

 

trandainghia

36

Lê Đình Minh Nhật

Trung tâm TGPL

Viên chức

0233 3782234

 

ledinhminhnhat

37

Nguyễn Thị Kiều Đông

Trung tâm TGPL

Viên chức

0233 3569779

 

nguyenthikieudong

38

Nguyễn Thị Thùy Dương

Trung tâm TGPL

Viên chức

0233 3855590

 

nguyenthithuyduong

39

Hoàng Trung Sơn

Trung tâm TGPL

Lái xe

     

40

Hồ Thị Ngọc Xuân

Trung tâm TGPL

Phụ trách kế toán

0233 3585668

 

hothingocxuan

41

Nguyễn Thanh Thủy

Phòng CC 01

Công chứng viên

0233.3853.028

0935 483 868

nguyenthanhthuy

42

Hoàng Hằng Nga

Phòng CC 01

Kế toán trưởng

 

0918 066 966

hoanghoangnga

43

Lê Thị Hường

Phòng CC 01

Chuyên viên

 

0914 974 976

lethihuong

44

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Phòng CC 01

Chuyên viên

 

0962 473 091

nguyenthihoangoanh

45

Nguyễn Thị Thường

Phòng CC 01

Cán sự

 

0943 931 135

nguyenthithuong

46

Lê Văn Diếm

Phòng CC 02

Trưởng Phòng

0233 3780345

0949144345

levandiem

47

Đinh Trọng Hiếu

Phòng CC 02

Viên chức

0233 3780345

0888559588

dinhtronghieu

48

Ngô Thị Thảo Ny

Phòng CC 02

Phụ trách kế toán

0233 3780345

 

ngothithaony

49

Võ Thúy Ngọc

Trung tâm DVBĐGTS

Quyền Giám đốc

02333.550.854

0947406887

vothuyngoc

50

Phan Thị Tuyết Hoa

Trung tâm DVBĐGTS

Đấu giá viên

02333.550.854

 

phanthituyethoa

51

Nguyễn Lam Thanh

Trung tâm DVBĐGTS

Kế toán

02333.550.854

 

nguyenlamthanh

52

Nguyễn Thị Lan Hương

Trung tâm DVBĐGTS

Cán sự

02333.550.854

 

nguyenthilanhuong

53

Nguyên Thị Hoài Hương

Trung tâm DVBĐGTS

Nhân viên

02333.550.854

 

nguyenthihoaihuong

 

]]>