Cải cách hành chính, Kiểm soát TTHC - Sở Tư pháp

Nội dung, hình thức tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2024

.

Quảng Trị xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

Tình hình triển khai thực hiện Quy chế 02/QCPH-TTLLTPQG-C53 về phối hợp tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 76/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ

Cải cách thủ tục hành chính của Sở Tư pháp năm 2021- Kết quả và giải pháp

Một số giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính của Sở Tư pháp trong năm 2022

Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

Chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030