Chi tiết - Sở Tư pháp

.

Ngày 07 tháng 02 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 35 /KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2024

  Theo đó, công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 tập trung vào những nội dung trọng tâm sau:

- Tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đoàn thể, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, khen thưởng kỷ luật đối với công chức. Tình hình kết quả cải cách công vụ trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ, công tác đào tạo bồi dưỡng; kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ và ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức và người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

- Tuyên truyền những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 được ban hành tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 của tỉnh và Kế hoạch CCHC năm 2024 của UBND tỉnh.

- Tuyên truyền kết quả đạt được của chỉ số PAR INDEX tỉnh Quảng Trị năm 2023, đặc biệt là các tiêu chí, tiêu chí thành phần đạt điểm tuyệt đối và tăng vượt bậc so với năm trước để duy trì, cũng cố và nâng cao cho năm 2024.

- Tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện và nâng cao các chỉ số PAR INDEX (Chỉ số về CCHC), DTI (Chỉ số đánh giá chuyển đổi số), PCI (Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh), PAPI (Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh), DDCI (Chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh), IPA (Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh) của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tình hình triển khai, kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, sáng kiến, giải pháp mới, các mô hình hay, các điển hình tiên tiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Giới thiệu các mô hình, cơ chế, đề án, dự án đang triển khai hoặc thí điểm về thực hiện CCHC, các điển hình tốt trong CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Phản ánh những vấn đề khác liên quan đến tổ chức triển khai các lĩnh vực cải cách hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.

- Kịp thời cập nhật các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ lên Cổng thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị, địa phương và Cổng thông tin điện tử tỉnh, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh để cá nhân, tổ chức tiếp cận, cập nhật và tìm hiểu.

- Tuyên truyền về kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị.

Hình thức tuyên truyền, truyền thông

- Thông qua các loại hình báo chí, duy trì, phát triển các chuyên trang, chuyên mục và huy động sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị, hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã, các loại hình báo chí chuyên ngành, Cổng/ Trang Thông tin điện tử của các sở, ban ngành và địa phương, mạng xã hội… để tương tác với tổ chức, doanh nghiệp, công dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính nhằm tăng sự hài lòng của tổ chức, doanh nghiệp, công dân đối với công tác cải cách hành chính.  Xây dựng các phóng sự, video clips, chuyên mục về cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin, truyền thông.

- Thông qua các hội nghị, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, tọa đàm, hội thảo, các cuộc họp thường kỳ của cơ quan, đơn vị của các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; quán triệt, nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước đến từng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Tuyên truyền thông qua hình thức trực quan: pa nô, áp phích, khẩu hiệu, băng rôn liên quan đến cải cách hành chính, phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền, phổ biến đến từng nhóm đối tượng. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu nội bộ, cuộc thi cấp huyện, cấp tỉnh (trực tiếp hoặc trực tuyến), các chương trình sân khấu, hài kịch…

- Niêm yết công khai thủ tục hành chính tại các bộ phận một cửa, trên các trang thông tin điện tử của tỉnh, của các sở, ban, ngành, địa phương… Thông qua điều tra mức độ hài lòng của người dân, tổ chức về việc phục vụ người dân, doanh nghiệp trong xử lý các thủ tục hành chính để đánh giá mức độ thực hiện kế hoạch tuyên truyền.

- Cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí về tình hình thực hiện, kết quả công tác cải cách hành chính của cơ quan, những tác động từ cải cách hành chính đến đời sống xã hội./.

                                                                             Lan Chi