Chi tiết - Sở Tư pháp

Để triển khai thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính của Sở Tư pháp góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của Sở Tư pháp theo Quyết định 3501/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính và các Bộ chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp thực hiện một số giải pháp trong thời gian tới như sau:

            Một là: Tăng cường công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính đối với toàn thể công chức, viên chức (CC,VC) thuộc Sở, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền để mỗi CC,VC đều nhận thức được vị trí, vai trò của mình trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc tham mưu giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC của Sở.

            Hai là: Đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp được giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; kịp thời cập nhật và công khai quy trình, trách nhiệm, các loại phí, lệ phí, thời gian giải quyết thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, giám sát trên Cổng dịch vụ công tỉnh và Trang thông tin điện tử Sở và đảm bảo đúng theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức khảo sát, lấy ý kiến đánh giá của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của công chức thuộc Sở; thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; có biện pháp tháo gỡ kịp thời khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính.

            Ba là: Thường xuyên rà soát các quy định về thủ tục hành chính trong các văn bản quy phạm pháp luật so với thực tế áp dụng để kịp thời đề xuất các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí khi thực hiện thủ tục hành chính.

            Bốn là: Thực hiện đánh giá tác động của thủ tục hành chính khi tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính trên cơ sở phân tích, dự báo về sự cần thiết, tính hợp pháp, tính hợp lý và chi phí tuân thủ của thủ tục hành chính theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ.

            ​Năm là: Thực hiện đúng và đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến việc triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, cụ thể như: kiện toàn tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm “Một cửa điện tử tỉnh Quảng Trị”, nhập tất cả các hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân lên phần mềm “Một cửa điện tử tỉnh Quảng Trị”; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích và tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Sở trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, phấn đấu nâng cao tỷ lệ phát sinh hồ sơ qua môi trường mạng cao hơn năm 2021, phục vụ ngày càng tốt hơn cho tổ chức, cá nhân.

       Sáu là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá quá trình triển khai thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính nói riêng và cải cách hành chính của Sở Tư pháp nói chung.

 

                                                                                   Ngọc Hạnh – Văn phòng Sở