Chi tiết - Sở Tư pháp

 Trong năm 2021, công tác cải cách hành chính của Sở Tư pháp đạt được kết quả đáng tích cực. Trong đó, hoạt động cải cách thủ tục hành chính được chú trọng và thực hiện có hiệu quả. Việc công bố danh mục các thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân nắm bắt được quy trình, thời gian khi nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của mình. Đồng thời cán bộ, công chức được phân công nhiệm vụ nhận thức được vai trò, trách nhiệm khi thực hiện giải quyết thủ tục của cá nhân tổ chức yêu cầu. Hiện tại tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp là 125 TTHC. Số lượng TTHC được đưa vào thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa: 125 TTHC.Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong năm (gồm cả truyền thống, một cửa điện tử và DVC trực tuyến): 4.738. Số lượng hồ sơ tiếp nhận qua Hệ thống Một cửa điện tử: 4.738. Số hồ sơ TTHC đã giải quyết: 4589. Số hồ sơ TTHC đã giải quyết trước hạn và đúng hạn: 4.436.Thực hiện công khai, niêm yết 100% TTHC thuộc thẩm quyền đơn vị đã được UBND tỉnh công bố tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, tại trụ sở của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và trên trang thông tin điện tử UBND tỉnh, Sở Tư pháp. Đã tạo lập chuyên mục Thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của Sở và đã cập nhật đầy đủ các thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố theo từng lĩnh vực tại địa chỉ http://sotuphapquangtri.gov.vn. Thực hiện việc đặt liên kết chuyên mục Thủ tuc hành chính được công khai trên Cổng dịch vụ công tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.quangtri.gov.vn/quangtri/bothutuc. Niêm yết công khai địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và hành vi hành chính tại trụ sở cơ quan để người dân và doanh nghiệp biết, theo dõi và thực hiện.

      Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Sở Tư pháp đã thực hiện rà soát, trình UBND tỉnh ban hành 02 Quyết định: Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 về việc công bố danh mục các thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trọng tài thương mại bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Tư pháp (gồm 25 TTHC cấp tỉnh); Quyết định số 2800/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 công bố danh mục các thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Tư pháp (gồm 108 TTHC cho 3 cấp trong đó cấp tỉnh 62 TTHC, cấp huyện 19 TTHC, cấp xã 27 TTHC).

     Để triển khai Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 và Quyết định số 2800/QĐ-UBND ngày 29/9/2021, Sở Tư pháp đã xây dựng, trình UBND ban hành Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp gồm 05 TTHC cấp tỉnh. Quyết định số 3442/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị gồm 23 TTHC cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

     Bên cạnh đó để tạo thuận lợi cho người dân, Sở đã đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến; triển khai thu phí lệ phí tai Trung tâm PVHCC tỉnh bằng mã thanh toán QR code; thực hiện đánh giá nhu cầu, cung cấp số lượng kết quả giải quyết TTHC; rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính theo phương án đơn giản hóa…

      Để triển khai thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính (CCHC) theo Quyết định 3501/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính và các Bộ chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới cần thực hiện một số giải pháp sau:

      Một là: Tăng cường công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính đối với toàn thể công chức, viên chức (CC,VC) thuộc Sở, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền để mỗi CC,VC đều nhận thức được vị trí, vai trò của mình trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc tham mưu giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụCCHC của Sở.

     Hai là: Đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp được giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; kịp thời cập nhật và công khai quy trình, trách nhiệm, các loại phí, lệ phí, thời gian giải quyết thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, giám sát trên Cổng dịch vụ công tỉnh và Trang thông tin điện tử Sở và đảm bảo đúng theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức khảo sát, lấy ý kiến đánh giá của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của công chức thuộc Sở; thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; có biện pháp tháo gỡ kịp thời khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính.

       Ba là: Thường xuyên rà soát các quy định về thủ tục hành chính trong các văn bản quy phạm pháp luật so với thực tế áp dụng để kịp thời đề xuất các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí khi thực hiện thủ tục hành chính.

       Bốn là: Thực hiện đánh giá tác động của thủ tục hành chính khi tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính trên cơ sở phân tích, dự báo về sự cần thiết, tính hợp pháp, tính hợp lý và chi phí tuân thủ của thủ tục hành chính theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ.

      Năm là, Thực hiện đúng và đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến việc triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, cụ thể như: kiện toàn tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm “Một cửa điện tử tỉnh Quảng Trị”, nhập tất cả các hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân lên phần mềm “Một cửa điện tử tỉnh Quảng Trị”; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích và tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Sở trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, phấn đấu nâng cao tỷ lệ phát sinh hồ sơ qua môi trường mạng cao hơn năm 2021, phục vụ ngày càng tốt hơn cho tổ chức, cá nhân.

      Sáu là,Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá quá trình triển khai thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính nói riêng và cải cách hành chính nói chung.

                                                                                                                               Ngọc Hạnh

                                                                                                                             Văn phòng Sở