Công chứng, chứng thực - Sở Tư pháp

Công văn 1674/STP-TTr ngày 07/9/2023 về việc tham gia ý kiến đối với Dự án Luật Công chứng (sửa đổi)

Danh sách các tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Sở Tư pháp ban hành công văn chấn chỉnh chứng thực chữ ký người dịch

.

Một số trao đổi về hợp đồng công chứng “nối” khi mua bán xe ô tô:

.

Quyết định số 26/QĐ-STP ngày 19/5/2023 xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ Công chứng viên.

Sở tư pháp Quảng Trị chấn chỉnh hoạt động công chứng, chứng thực

Tìm hiểu về biện pháp ngăn chặn và giải tỏa ngăn chặn về giao dịch tài sản trong việc công chứng, chứng thực

.

Thông báo về việc ghi tên vào Danh sách người tập sự hành nghề công chứng

.

Thông báo số 33/TB-STP ngày 06/01/2022 của Sở Tư pháp về kết quả kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng của Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ 4

.

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG VÀ CÔNG CHỨNG VIÊN ĐANG HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ TÍNH ĐẾN THÁNG 6/2022

1 2 »