Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp

Một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực tư pháp

.

Thông báo về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư Thượng Pháp.

.

Thông báo về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư Thượng Pháp.

.

Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề luật sư (Nguyễn Thị Thu Hà)

.

Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề luật sư (Nguyễn Thị Hà)

.

Quyết định công nhận, đăng tải và cập nhật danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023

.

Quyết định số: 3409/QĐ-UBND ngày 30/12/2023 của UBND tỉnh công nhận đăng tải và cập nhật danh sách cá nhân, tổ chức Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023

.

Kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật và tình hình thi hành pháp luật trọng tâm liên ngành năm 2023

Một số kết quả thực hiện Luật Giám định tư pháp và “Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”.

Thông báo số 1388/TB-STP ngày 26/7/2023 về việc cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho văn phòng Luậ sư Trần và cộng sự

1 2 »