Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp

Kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật và tình hình thi hành pháp luật trọng tâm liên ngành năm 2023

Một số kết quả thực hiện Luật Giám định tư pháp và “Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”.

Thông báo số 1388/TB-STP ngày 26/7/2023 về việc cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho văn phòng Luậ sư Trần và cộng sự

Nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho cá nhân, tổ chức làm công tác giám định tư pháp trên địa bàn Quảng Trị

.

Công văn số 954/STP-HCTP&BTTP ngày 23/5/2023 thông báo việc cấp thẻ Đấu giá viên cho ông: Nguyễn Thuận Hưng và ông: Phạm Bá Đức

Công văn số 953/STP-HCTP&BTTP ngày 23/5/2023 về việc cấp thẻ Đấu giá viên cho bà: Nguyễn Thị Doàn

Tăng cường công tác quản lý luật sư trên địa bàn tỉnh

Một số quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm đối với giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần

.

Quy định về giám định viên kỹ thuật hình sự, tiêu chuẩn, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự

.

Công tác quản lý về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

.

1 2 »