Thanh tra, Kiểm tra - Sở Tư pháp

Quy định về điều kiện thi nâng ngạch Thanh tra viên

Sở Tư pháp Quảng Trị ban hành văn bản chấn chỉnh hoạt động công chứng

.

Có được chứng thực văn bản ủy quyền khiếu nại, ủy quyền về tố cáo?

.

Một số sai sót của cấp xã trong việc đăng ký hộ tịch, chứng thực qua công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022.

.

Kết quả thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh

.

Sở Tư pháp: Kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Thông tư 07/2021/TT-TTCP quy định nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng

DANH SÁCH CÔNG CHỨNG VIÊN ĐANG HÀNH NGHỀ TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ

Công văn 812/STP-TTr ngày 05/7/2021 về việc phối hợp xây dựng báo cáo thực hiện NQ 134/2020

Kết luận 650/KL-SP ngày 24/5/2021 Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hoạt động luật sư đối với Công ty Luật Văn Hiến

1