Chi tiết - Sở Tư pháp

.

Description: C:\Users\DELL\Desktop\anh 1.jpg

Truyền thông và trợ giúp pháp lý cho người dân - Ảnh: Kiều Đông

Thực hiện Quyết định số 64/QĐ-STP ngày 06/10/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN); Đoàn Thanh tra Sở Tư pháp đã tiến hành thanh tra theo kế hoạch. Qua kết quả thanh tra tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh (Kết luận thanh tra số 1890/KL-STP ngày 20/10/2022), Giám đốc Sở Tư pháp đã có kết luận như sau:

 Kết quả đạt được:

 Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng chống tham nhũng: Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-STP ngày 04/01/2022 của Sở Tư pháp về phòng, chống tham nhũng, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh (TTTGPL) đã thường xuyên chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị, thực hiện quán triệt Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản có liên quan tới toàn thể đội ngũ viên chức và người lao động; Thông qua các cuộc họp, giao ban, các đợt sinh hoạt Chi bộ định kỳ quán triệt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

Xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch phòng chống tham nhũng theo quy định: Trung tâm đã lồng ghép thực hiện các chương trình, kế hoạch về phòng, chng tham nhũng của Sở để triển khai thực hiện.

Thực hiện các biện pháp về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của đơn vị: Thường xuyên tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về dịch vụ trợ giúp pháp lý của người dân qua đường dây nóng của TTTGPL; Thông báo lịch hoạt động tại bảng thông báo; Thông báo công khai và dân chủ, bàn bạc, thảo luận, góp ý các vấn đề liên quan đến hoạt động công tác của cơ quan, quyền lợi của mình: được thông báo về quyết toán và dự toán chi ngân sách hàng năm; tình hình sử dụng kinh phí hoạt động của Trung tâm; việc thực hiện các chính sách, chế độ viên chức, người lao động với tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí.

Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong đơn vị: TTTGPL đã ban hành Quyết định số 57/QĐ-TGPL ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước. Trong đó, quy định cụ thể về chế độ, định mức, tiêu chuẩn và sử dụng tài sản công, điện thoại, điện nước…Phát huy vai trò làm chủ của viên chức và người lao động trong việc phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng và giám sát thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; phát huy quyền làm chủ của viên chức và người lao động trong việc giám sát, kiểm tra quá trình chấp hành Quy chế dân chủ cơ sở của cơ quan, đơn vị. Thực hiện sử dụng tài sản công đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện quy định về nhận quà và nộp lại quà tặng: Lãnh đạo Trung tâm đã thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo đội ngũ viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc Quy tắc ứng xử của Sở ban hành, Đạo đức nghề nghiệp theo Chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh.

Việc kê khai, công khai bản kê khai, xác minh, công khai kết quả xác minh tài sản: Trung tâm TGPL đã  thực hiện nghiêm túc việc kê khai, công khai tài sản thu nhập theo quy định Luật Phòng, chống thanh nhũng năm 2018, Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Việc xử lý và giải quyết phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng: chưa phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực.

Một số tồn tại hạn chế:

 Trong năm 2021-2022, Trung tâm TGPL chưa ban hành kế hoạch Phòng, chống tham nhũng hàng năm theo Kế hoạch triển khai của Sở Tư pháp (Kế hoạch số 23/KH-STP ngày 08/01/2021, Kế hoạch 06/KH-STP ngày 04/01/2022).

Chưa thực hiện đúng quy trình việc công khai bản kê khai tài sản thu nhập theo Điều 11 Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị.

Chưa ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của Trung tâm theo quy định Điều 11 Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.