Chi tiết - Sở Tư pháp

Thực hiện Quyết định số 576/QĐ-STP ngày 08/11/2021 của Sở Tư pháp về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác đăng ký quản lý hộ tịch và công tác chứng thực năm 2021; Kế hoạch số 1307/KH-ĐKT ngày 8/11/2021 Kế hoạch kiểm tra công tác đăng ký hộ tịch, chứng thực năm 2021. Đoàn Kiểm tra của Sở Tư pháp đã tiến hành kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực tại 03 huyện và 06 xã/thị trấn trên địa bàn tỉnh, gồm: UBND xã Gio Mai, Gio Quang huyện Gio Linh; UBND xã Cam Thủy, Cam Tuyền huyện Cam Lộ và UBND xã Vĩnh Tú, Thị trấn Hồ Xá huyện Vĩnh Linh.

       Qua kiểm tra thực tế tại địa phương, Đoàn nhận thấy công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực đã được lãnh đạo các địa phương quan tâm, chỉ đạo thực hiện qua việc bố trí trang thiết bị, cơ sở vật chất, nhân sự... Việc giải quyết các thủ tục hành chính về hộ tịch, chứng thực tại các đơn vị được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo thời gian quy định đáp ứng kịp thời yêu cầu của công dân.
Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực tại các đơn vị được kiểm tra vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc thực hiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử chưa đảm bảo theo thủ tục quy định; một số nhầm lẫn trong giải quyết các thủ tục về thay đổi, cải chính hộ tịch; công tác ghi chép, sửa chữa sai sót trong Sổ hộ tịch chưa đảm bảo theo hướng dẫn của Thông tư số 04/2020/TT-BTP; thực hiện chứng thực hợp đồng, giao dịch chưa đúng theo quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và Thông tư số 01/2020/TT-BTP; tình trạng lạm dụng bản sao có chứng thực khi thực hiện các thủ tục hành chính vẫn còn tồn tại.

 

 

 

Kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực tại xã Gio Quang

 

       Thông qua hoạt động kiểm tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác tư pháp ở cơ sở và phòng ngừa, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; chấn chỉnh, uốn nắn các sai sót, tồn tại, đặc biệt là công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực; phát hiện các sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền có biện pháp khắc phục, điều chỉnh, nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành, đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa và thực hiện tốt các quy định về cải cách thủ tục hành chính. Thông qua , Đoàn Kiểm tra có dịp gặp gỡ với công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã để trực tiếp trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực tại địa phương, góp phần đưa công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực trên địa bàn tỉnh thực sự đi vào nề nếp./.

                                                                                                                        Nguyễn Đức Linh

                                                                                                                            Thanh Tra Sở