Chi tiết - Sở Tư pháp

Sĩ Hải

       Ngày 01/10/2021 Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 07/2021/TT-TTCP  quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Thông tư gồm 04 chương, 16 Điều quy định thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng gồm những nội dung cụ thể như sau:

       Việc xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định; công tác tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tham nhũng; thực hiện các biện pháp về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Việc xây dựng và thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, thanh toán không dùng tiền mặt; giải quyết phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng; việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, các quyết định xử lý và việc chấp hành chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống tham nhũng.

       Về thực hiện các quy định kiểm soát tài sản, thu nhập bao gồm: Việc tổ chức kê khai tài sản, thu nhập; công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; việc quản lý, cập nhật bản kê khai tài sản, thu nhập và các thông tin về kiểm soát tài sản, thu nhập; theo dõi biến động về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai; việc xác minh tài sản, thu nhập và công khai Kết luận xác minh tài sản, thu nhập; việc bảo vệ, lưu trữ, khai thác, cung cấp thông tin về kiểm soát tài sản, thu nhập; việc xử lý người có hành vi vi phạm nghĩa vụ trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm; vi phạm quy định về thời hạn kê khai tài sản, thu nhập và vi phạm các quy định khác về kiểm soát tài sản, thu nhập; việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập.

       Về xử lý tham nhũng bao gồm: Xử lý người có hành vi tham nhũng; việc thu hồi tài sản tham nhũng; xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng. Thông tư 07/2021/TT-TTCP  có hiệu lực từ ngày 15/11/2021; Kể từ ngày Thông tư có hiệu lực bãi bỏ các văn bản sau:  Thông tư 02/2012/TT-TTCP ngày 13/7/2012; Thông tư 04/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013;  Thông tư 05/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013;  Thông tư 08/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014.

- Đính kèm bài viết là  TT 07/2021/TT-TTCP : /Portals/0/TT%2007%20ve%20thanh%20tra%20trach%20nhiem%20PCTN_2021.pdf