Chi tiết - Sở Tư pháp

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 (Luật TNBTCNN 2017) đã được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ ngày 01/7/2018. Luật đã có nhiều quy định mới so với Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009. Nhiệm vụ quản lý nhà nước lần đầu tiên về công tác bồi thường được quy định cụ thể trong Luật.

Theo đó, Chính phủ là cơ quan có trách nhiệm thống nhất quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính, thi hành án, tố tụng trên phạm vi cả nước. Cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước là Bộ Tư pháp. Tại địa phương, UBND cấp tỉnh là cơ quan có trách nhiệm thống nhất QLNN về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính, thi hành án, tố tụng tại địa phương. Cơ quan tham mưu đầu mối giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về công tác bồi thường là Sở Tư pháp. 

Để Luật TNBTCNN sớm đi vào thực tiễn cuộc sống, bảo đảm lợi ích của Nhà nước cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, ngày 10/12/2019,  Bộ Tư pháp đã ban hành  các Thông tư: Thông tư  số 08/2019/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước; Thông tư số 09/2019/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước. Để thực hiện tốt công tác tham mưu giúp UBND cấp tỉnh trong việc quản lý nhà nước về công tác bồi thường theo Luật TNBTCNN năm 2017, cũng như triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 08/2019/TT-BTP và Thông tư số 09/2019/TT-BTP.  Năm 2020, Sở Tư pháp đã tham cho UBND tỉnh triển khai một số hoạt động trong việc quản lý công tác bồi thường nhà nước, cụ thể như sau:

-  Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác bồi thường nhà nước

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh và nâng cao vai trò, ý nghĩa trách nhiệm của cán bộ công chức trong công tác bồi thường nhà nước, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 07/01/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc triển khai công tác bồi thường Nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trên cơ sở Kế hoạch số 78/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện đã xây dựng Kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước hàng năm tại cơ quan, đơn vị.

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường nhà nước.

Trên cơ sở Kế hoạch số 78/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp đã chủ động thực hiện và tích cực hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh xây dựng Kế hoạch tuyên truyền phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 (Luật TNBTCNN); Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TNBTCNN và Thông tư 04/2018/TT-BTP ngày 15/7/2018 của  Bộ Tư pháp banh hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước; Thông tư 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại  thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước, đến đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động nhất là cán bộ trực tiếp làm công tác bồi thường nhà nước…Qua đó công tác tuyên truyền, phổ biến được thực hiện thường xuyên liên tục. Thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật TNBTCNN đã giúp cán bộ công chức, viên chức nhận thức vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, việc nắm bắt các quy định của Luật đã giúp cán bộ, công chức, viên chức nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình, giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ túc góp phần tránh sai sót gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức.

- Công tác bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho công chức thực hiện công tác giải quyết bồi thường.

Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND  ngày 07/01/2020 của UBND tỉnh về triển khai công tác bồi thường Nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Sở Tư pháp đã lồng ghép tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ  bồi thường Nhà nước năm 2020, cho các đại biểu là Lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố; công chức làm công tác bồi thường tại các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch ÙBND xã, phường, thị trấn. Thông qua hội nghị tập huấn đã trang bị nhiều nội dung, kiến thức liên quan đến công tác bồi thường nhà nước; nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn, ý thức chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, tôn trọng các quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

- Công tác phổi hợp, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác bồi thường nhà nước:

- Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch 501/KH-STP ngày 11/5/2020 về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác bồi thường nhà nước năm 2020; Công văn số 866/STP-TTra ngày 28/9/2020 về việc đề nghị phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn trong công tác bồi thường nhà nước.

Để đảm bảo sự kết nối trong thực hiện công tác bồi thường nhà nước, Sở Tư pháp đã đề nghị các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh lập danh sách công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước.

- Công tác báo cáo, thống kê về công tác bồi thường nhà nước.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn 992/STP-TTra ngày 03/11/2020 của Sở Tư pháp về việc phối hợp xây dựng báo cáo Chính phủ về công tác bồi thường nhà nước. Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan đơn vị, Sở Tư pháp đã trình UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 252/BC-UBND ngày 09/11/2020 báo cáo Chính phủ theo quy định.

Để tiếp tục phát huy vai trò tham mưu trong việc quản lý về công tác bồi thường nhà nước trong thời gian tới, Sở Tư pháp tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh trong đó xác định cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm. Việc ban hành kế hoạch công tác bồi thường nhằm đảm bảo sự chủ động trong thực hiện công tác bồi thường nhà nước cũng như hướng việc thực hiện các nhiệm vụ về bồi thường Nhà nước đi vào quy củ, nề nếp. 

Thứ hai, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, Sở Tư pháp sẽ chủ động tham mưu cho UBND cấp tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành giữa các cơ quan đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường. Việc chủ động tham mưu của Sở Tư pháp trong phối hợp với TAND, VKSND tỉnh, Cục THADS tỉnh và các cơ quan có liên quan trong thực hiện công tác bồi thường nhà nước nói chung, trong thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước nói riêng, nhất là các quy định về tham gia giải quyết bồi thường, xác định cơ quan giải quyết bồi thường thuộc trách nhiệm của UBND cấp tỉnh cũng như quy định về xác định cơ quan giải quyết bồi thường thuộc trách nhiệm của Sở Tư pháp để bảo đảm thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường.Trong đó, quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan chủ trì, trách nhiệm của các cơ quan phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ. Qua công tác phối hợp liên ngành để nâng cao trách nhiệm của các cơ quan đối với công tác bồi thường. Đặc biệt, tăng cường công tác phối hợp hơn nữa trong cung cấp thông tin về hoạt động giải quyết bồi thường; phối hợp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc.

Thứ ba, đối với cơ quan, đơn vị, địa phương phát sinh vụ việc bồi thường Sở Tư pháp sẽ xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra liên ngành để giải quyết triệt để các vụ việc phát sinh. 

Thứ , Sở Tư pháp sẽ tham mưu cho UBND cấp tỉnh rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và giải quyết bồi thường nhà nước. Đồng thời, đề xuất việc bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện, kinh phí bảo đảm đầy đủ để chủ động thực hiện công tác bồi thường nhà nước.

                                                                                                                         Nguyễn Đức Linh

                                                                                                                             Thanh tra Sở