Chi tiết - Sở Tư pháp

Nhằm chủ động triển khai và tăng cường các biện pháp cấp bách trong quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do các hành vi xâm hại rừng và cháy rừng gây ra, ngày 15/4/2022, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành văn bản số 1673/UBND-KT, theo đó yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt các nội dung:

         1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Công điện số 905/CĐ-TTg ngày 01/7/2021 của Thủ tường Chính phủ về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phòng cháy và chữa cháy rừng; quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp của Luật Lâm nghiệp; Chương trình hành động số 175-CTHĐ/TU ngày 02/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban bí thư Trung ương Đảng; Văn bản số 125/UBND-KT ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch số 8203/KH-BNN-TCLN ngày 06/12/2021  của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các quy định khác có liên quan.

         2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bảo vệ rừng, PCCCR, phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo chính quyền trong công tác quản lý bảo vệ rừng; chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn, các đơn vị chủ rừng, các cộng đồng, hộ nhận khoán bảo vệ rừng và các hộ gia đình có rừng trên địa bàn trong việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách PCCCR, ngăn chặn hiệu quả tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng làm nương rẫy.

          Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các đơn vị chủ rừng tổ chức xây dựng và thực hiện tốt phương án PCCCR, tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết an toàn lửa rừng, thực hiện các quy định về PCCCR; quản lý chặt chẽ việc đốt nương làm rẫy, nghiêm cấm việc xử lý thực bì bằng cách đốt lửa trong thời kỳ cao điểm của mùa khô, kiểm soát chặt chẽ các đối tượng, phương tiện ra vào rừng mùa cao điểm nắng nóng và việc sử dụng lửa trong, gần rừng. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình PCCCR theo quy định.

         Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện, chủ rừng trên địa bàn thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn và Trung tâm Giám sát điều hành thông minh (IOC tỉnh Quảng Trị) để kiểm tra, phát hiện sớm điểm chảy rừng. Chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ, chỉ đạo phối hợp giữa các lực lượng trên địa bàn sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra.

         Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị chức năng phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và xử lý trách nhiệm quản lý của người đứng đầu nếu không thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng cháy để xảy ra cháy rừng, lấn chiếm rừng, phá rừng làm nương rẫy.

         3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

         Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm chủ động nắm bắt tình hình thực hiện quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR trên địa bàn tỉnh và công tác phối hợp với các lực lượng chức năng (Công an, Quản lý thị trường, Hải quan, Quân đội, Biên phòng...) trong quản lý, bảo vệ rừng; báo cáo và đề xuất kịp thời các biện pháp quản lý bảo vệ rừng và PCCCR hiệu quả; trong đó tập trung tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát các tụ điểm phá rừng trên địa bàn, tham mưu cấp có thẩm quyền thu hồi diện tích đất rừng bị lấn, chiếm, xâm hại, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật, tổ chức truy quét để xóa bỏ các điểm nóng về phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp, báo cáo cụ thể UBND tỉnh về công tác quản lý bảo vệ rừng, các vụ việc xâm hại rừng đặc biệt là rừng tự nhiên, các vụ cháy rừng, tình trạng khai thác và buôn bán động vật hoang dã trái phép trên địa bàn tỉnh, các hình thức đã xử lý vi phạm để kịp thời chấn chỉnh trên toàn tỉnh.

         Tăng cường cán bộ Kiểm lâm địa bàn tại các vùng trọng điểm, có nguy cơ cháy rừng để nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu cho UBND cấp xã tổ chức thực hiện tốt công tác PCCCR; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCCR cho cộng đồng dân cư; triển khai thực hiện các công trình PCCCR theo kế hoạch; tổ chức trực 24/24 giờ vào thời gian cao điểm nắng nóng để tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin về cháy rừng; hướng dẫn chủ rừng thực hiện phương pháp xử lý thực bị phù hợp ở các khu rừng có nguy cơ xảy ra cháy cao và làm mới, tu sửa đường băng cản lửa, các công trình PCCCR; thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn và Trung tâm Giám sát điều hành thông minh (IOC tỉnh Quảng Trị) để kiểm tra, phát hiện sớm điểm chảy rừng. Chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ, chỉ đạo phối hợp giữa các lực lượng trên địa bàn sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra.

         Chỉ đạo Ban quàn lý rừng phòng hộ, đặc dụng, Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn rà soát phương án PCCCR; tổ chức trực phòng cháy và tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng cháy phù hợp với từng địa bàn cụ thể. Đồng thời sẳn sàng huy động lực lượng, phương tiện thiết bị, dụng cụ chữa cháy rừng khi có cháy rừng xãy ra. Đảm bảo lực lượng ứng trực 24/24 giờ, bố trí lực lượng canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người vào khu vực rừng có nguy cơ cháy cao.

          4. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

Thực hiện quy chế phối hợp trong công tác PCCCR với ngành nông nghiệp và PTNT; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm, chính quyền các cấp tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị PCCCR đảm bảo kịp thời phối hợp xử lý các tình huống cháy rừng xảy ra. Sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện để tham gia hỗ trợ chữa cháy rừng.

          5. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông của địa phương phối hợp với lực lượng Kiểm lâm và các ngành liên quan tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR; nêu gương các cá nhân, tổ chức làm tốt công tác PCCCR; đồng thời tăng thời lượng phát sóng, tin cảnh báo cháy rừng, thông báo kịp thời cấp dự báo cháy rừng trên các phương tiện truyền thông.

         6. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư:

         Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh ưu tiên nguồn kinh phí đảm bảo cho các ngành và các địa phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng và PCCCR theo quy định.

         7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Hội, đoàn thể:

         Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên tham gia các hoạt động quản lý bảo vệ rừng và PCCCR; lồng ghép nội dung toàn dân tích cực tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng vào nội dung hoạt động của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" để nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR.

          Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm 2022 khu vực Bắc Trung bộ thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp, hiện tượng khô hanh nắng nóng kéo dài sẽ tác động rất lớn đến công tác bảo vệ rừng vì vậy tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng là rất cần thiết./.

                                                                                          Phước Nghĩa

                                                                             Phòng PBGDPL&TDTHPL